Poročilo EK o evropskem letu 2012

Evropsko leto aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami je vključilo številne vladne in nevladne akterje. Pomagalo je prenesti bolj pozitivno sliko staranja prebivalstva s poudarjanjem potencialov starejših in spodbujanjem njihove aktivne udeležbe v družbi in gospodarstvu.
nikoli prestariŠtevilne države članice in organizacije civilne družbe so evropsko leto izkoristile kot priložnost za razvijanje novih pobud ali krepitev že obstoječih. Dejavnosti, ki jih je sprožilo leto 2012, so pokazale vse večji interes za dejavno staranje. V ta namen so bila razvita oziroma se razvijajo številna orodja, zlasti vodilna načela za aktivno staranje, indeks aktivnega staranja in konvencija o demografskih spremembah.
Oblikovalci politik v državah članicah so pozvani, naj ta orodja kar najbolje izkoristijo. EU jih bo podpirala še naprej. Podpora se bo zagotavljala v obliki smernic politike, predvsem v okviru evropskega semestra, kjer so bila priporočila o daljših poklicnih poteh naslovljena na večino držav članic, nedavno pa tudi priporočila za posamezno državo glede dolgotrajne oskrbe. Aktivno staranje je prav tako pomembno področje socialnih naložb, kot je bilo poudarjeno v sporočilu Komisije „Socialne naložbe za rast in kohezijo“. Komisija je v zvezi s tem pozvala države članice, naj uporabljajo vodilna načela za aktivno staranje in solidarnost med generacijami ter indeks aktivnega staranja.
Aktivno in zdravo staranje je posledično ena od prednostnih naložb Evropskega socialnega sklada v programskem obdobju 2014–2020. Financiranje za projekte, ki spodbujajo aktivno staranje, je na voljo v okviru različnih programov in finančnih instrumentov EU. Ena od prednostnih nalog evropskega partnerstva za inovacije za dejavno in zdravo staranje je uskladiti te programe/instrumente z opredeljenimi prednostnimi nalogami za dejavno in zdravo staranje, pri čemer se je treba izogibati prekrivanju različnih instrumentov.

Kar zadeva steber neodvisno življenje evropskega leta 2012, Komisija podpira poročilo Odbora za socialno zaščito o dolgotrajni oskrbi, objavljeno junija 2014. V poročilu je bilo proučeno, kako je vrzel med povpraševanjem in ponudbo na področju dolgotrajne oskrbe mogoče premostiti z ustreznimi naložbami v ukrepe, ki zmanjšajo potrebo po dolgotrajni oskrbi in povečajo učinkovitost rezultatov, med drugim z uporabo tehnološko podprtih storitev. Zgledovalo se je tudi pri partnerjih evropskega partnerstva za inovacije za dejavno in zdravo staranje. Delo na tem področju se nadaljuje tudi v okviru evropskega partnerstva za inovacije za dejavno in zdravo staranje, ki kaže, kako lahko EU pomaga državam članicam s podpiranjem izmenjave najboljše prakse, raziskovanjem in preizkušanjem novih rešitev ter spodbujanjem tehničnih in socialnih inovacij.
Evropsko leto 2012 je prispevalo k doslednemu upoštevanju aktivnega staranja v programih evropske politike in številnih programih nacionalnih politik s sprejetjem večstranskega medsektorskega pristopa. Ta zagon je treba ohranjati. Močna solidarnost med generacijami, ki je značilna za družbe in sisteme socialnega varstva v Evropi, se lahko v okviru staranja prebivalstva in nižjih proračunov vzdržuje le s spodbujanjem aktivnega staranja v vseh njegovih oblikah.

Deli prispevek:
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor