Prvič izbrani priseljenci v Svet za vključevanje tujcev

V ponedeljek 30. marca 2015 so na Andragoškem centru Republike Slovenije potekale volitve treh priseljencev v Svet za vključevanje tujcev. Izbrani so bili: Sonja Šarac za območje držav bivše Jugoslavije (brez hrvaške), Dalibor Jugović za območje držav članic Evropske unije in Julija Mesarič za območje vseh ostalih držav.
Namen Sveta za vključevanje tujcev je povezovanje in združevanje različnih akterjev pri vključevanju priseljencev. Naloge sveta so: podajanje mnenj in priporočil k nacionalnim programom, vezanim na vključevanje priseljencev, spremljanje izvajanja integracijskih ukrepov, analiziranj stanja, podajanje mnenj in priporočil, sodelovanje v postopkih priprave zakonov in drugih predpisov, ki vplivajo na vključevanje priseljencev ter letno poročanje vladi RS. V svet so bili do sedaj vključeni predstavniki različnih ministrstev, Skupnosti občin Slovenije, Andragoškega centra Slovenije in nevladnih organizacij.
Ideja o vključitvi priseljencev v svet je živa že nekaj časa, zagovarjali smo jo predvsem predstavniki civilnodružbenih organizacij. Na podlagi ponovnega predloga Slovenske filantropije je svet v začetku letošnjega leta le-to tudi pooblastil, da izvede postopek izbora treh priseljencev v svet. Slovenska filantropija je metodologijo izbora oblikovala na podlagi dobrih praks, s katerimi se je seznanila v okviru projekta Spodbujanje politične participacije priseljencev v devetih državah vzhodne in centralne Evrope, ki ga je sofinancirala Evropska unija.kandidati in komisija
Za zagotovitev čim večje reprezentativnosti in čim širše vključenosti se je kandidatke in kandidate razdelilo na območja, iz katerih prihajajo (po državi prvega prebivališča). Tako so bila oblikovana tri območja, upoštevaje strukturo priseljencev v RS: 1. države bivše Jugoslavije (brez Hrvaške); 2. države članice Evropske unije; 3. vse ostale države. Model smo povzeli po praksi, ki je na področju vključevanja priseljencev v regionalno posvetovalno telo za področje integracije, uveljavljena v mestni deželi Berlin. Pogoja za sodelovanje so bile izkušnje kandidatk in kandidatov na področju migracij in integracije priseljencev, prvo prebivališče izven RS in znanje slovenskega jezika. V komisiji, ki je kandidate potrdila in vodila proces, sta poleg predstavnika Slovenske filantropije mag. Francija Zlatarja sodelovali še predstavnica Andragoškega centra Republike Slovenije dr. Natalija Vrečer in dr. Veronika Bajt iz Mirovnega inštituta. Kandidatke in kandidati so sami izmed vseh prijavljenih izvolili tri, ki bodo sodelovali v delu sveta.
Na volitvah predstavnikov s priseljenskim ozadjem je med večino kandidatov prevladovalo mnenje, da je potrebno tesno sodelovanje in koordinacija med izvoljenimi predstavnicami in predstavnikom ter med ostalo priseljensko skupnostjo. Zato se bo sodelovanje neizvoljenih kandidatk in kandidatov z izvoljenimi predstavnicami in predstavnikom nadaljevalo. Prostor za posredovanje predlogov izvoljenim predstavnicam in predstavnikom bo nastal preko skupnega e-poštnega seznama. Za čim večjo reprezentativnost je pomembna tudi širitev aktivnih članov in članic, ki bi si želeli so-kreirati integracijsko politiko in se bodo v prihodnosti pridružili nastajajoči »koordinaciji«.
Vključitev treh priseljencev v svet ocenjujemo kot pomemben korak v smeri večanja politične participacije priseljencev v Sloveniji. Priseljenci so tako dobili možnost aktivnega sodelovanja pri kreiranju integracijskih politik. Prepričani smo, da bo njihovo sodelovanje poživilo delovanje sveta in hkrati prispevalo k oblikovanju politik, ki bodo bolj prilagojene potrebam priseljencev.
Možnost, da priseljenci sodelujejo pri kreiranju nacionalnih integracijskih politik, je zgolj prvi korak in odpravlja eno anomalijo. Za širšo vključitev priseljencev v proces kreiranja politik, posebej na lokalni ravni, je potrebno še veliko dela. V Republiki Sloveniji na lokalni ravni še ni svetovalnega telesa, ki bi se znotraj občine ukvarjal s priseljensko problematiko. Za vzpostavitev širše vključenosti priseljencev je potrebno sodelovanje občin z lokalnimi priseljenskimi organizacijami in priseljenskimi skupnostmi pri ustanavljanju lokalnih svetovalnih teles, ki bi bolj podrobno obravnavala integracijo priseljencev na lokalni ravni.

Deli prispevek:
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor