Junaki našega časa 2018

Šole in dijaški domovi, ki načrtno razvijajo prostovoljstvo učencev in zagotavljajo strokovno mentorstvo in koordinacijo dela mladih prostovoljcev, so v letu 2018 na natečaju Junaki našega časa pridobili ali potrdile ta naziv.  Priznanja, nagrade in zastave tega projekta so prejeli na Slovesnem dnevu prostovoljstva 15. maja 2018 v Krškem.

Fotografije s podelitve.
OSNOVNE ŠOLE

 1. OŠ Antona Aškerca Velenje

Za pomoč pri razvijanju branja, obiskovanje vrtčevskih otrok  in pomoč na Centru za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje, kjer obiskujejo prejemnike pomoči na posebnem programu in programu z nižjim izobrazbenim standardom. Za mlade prostovoljce skrbi več mentoric na šoli in v sodelujočih zavodih, koordinatorica prostovoljstva pa je Sabina Zvir.

 1. OŠ Grad

Za aktivno sodelovanje v številnih humanitarnih akcijah za socialno ogrožene učence in druge krajane, obiskovanje ostarelih osamljenih ljudi v občini na domovih ob praznikih in drugih posebnih priložnostih. Mentorica in koordinatorica prostovoljstva na šoli je Renata Ropoša Januš.

 1. OŠ Kuzma

Za prostovoljstvo na medgeneracijskemu področju, od organiziranih srečanj s starejšimi, izmenjave znanj in veščin med generacijami in delavnic ob najrazličnejših praznikih. Prostovoljci pomagajo ostarelim tudi pri hišnih opravilih in okrog doma. Mentorica in koordinatorica prostovoljstva je Suzana Farič.

 1. OŠ Livada Ljubljana

Za aktivno medgeneracijsko povezovanje z domom starejših, izmenjavo znanj in veščin med učenci in starostniki, za pomoč družini v stiski in sodelovanje s Centrom za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne, kjer so otrokom podarili tipanke, ki so jih izdelali sami. Koordinatorica prostovoljstva na šoli je Natalija Veselič Martinjak.

 1. OŠ Lucija

Za učno pomoč učencem, ki jo potrebujejo, pod motom »Skupaj! Sodelovanje je pot do znanja«, za izvajanje humanitarnih in ekoloških akcij, podpiranje mladih prostovoljcev z dnevom druženja v naravi in motiviranje staršev za podpiranje prostovoljstva. Za mlade prostovoljce skrbi več mentorjev, koordinatorica prostovoljstva na šoli pa je Ana Horvat.

 1. OŠ Maksa Durjave Maribor

Za prostovoljske aktivnosti, namenjene medsebojnemu razumevanju, gradnji dobrih odnosov in učenju učinkovitega reševanja sporov; to so tutorstvo, zaščitništvo in mediacija. Novost je prostovoljstvo učencev priseljencev, ki so že usvojili osnove slovenskega jezika in pomagajo drugim učencem ter nudijo pomoč na tečajih slovenščine za njihove mame. Koordinatorica prostovoljstva je Blanka Kovačec.

 1. OŠ Miren, POŠ Bilje

Za aktivno razvijanje medgeneracijskega prostovoljstva na šoli v sodelovanju s Hišo dobre volje Miren, inovativno izvedbo Dneva za spremembe v kraju, za pomoč v knjižnici pri organizaciji razstav, za ustvarjalno sodelovanje z vrtcem Bilje in medvrstniško učno pomoč. Mentorica in koordinatorica prostovoljstva je Lilijana Kavčič.

 1. OŠ Preska

Za prožno odzivanje prostovoljcev na potrebe v kraju, povezovanje z organizacijami v okolju pri izvajanju prostovoljskih aktivnosti na medgeneracijskem področju, na področju pravic živali, za razvijanje odgovornega odnosa do narave in ozaveščanje vrstnikov o zdravem načinu življenja. Mentorica in koordinatorica prostovoljstva je Romana Franković.

 1. OŠ Simona Jenka Kranj

Za vrsto aktivnosti na področju prve pomoči, pri čemer veliko pozornosti posvečajo svojemu usposabljanju na tem področju, za širjenje zavedanja o pomembnosti medsebojne pomoči tudi med otroki v vrtcu, za prostovoljsko aktiviranje vrstnikov na Dan za spremembe. Koordinatorica prostovoljstva na šoli je Irena Hudobivnik.

 1. OŠ Sladki Vrh

Za prostovoljstvo v Medgeneracijskem centru Šentilj, kjer mladi prostovoljci pod strokovnim vodstvom mentorice opravljajo miselne delavnice za krepitev spomina starejših, z namenom preprečevanja oziroma zaviranja demence. Delavnice vključujejo kreativno delo ter vaje senzomotorike. Mentorica in koordinatorica prostovoljstva je Smiljana Valcl.

 1. OŠ Šmartno pri Litiji

Za stalno organizirano medgeneracijsko prostovoljstvo v domu starejših, kjer sodelujejo na različnih delavnicah in igrajo družabne igre. Izvedli so tudi akcijo ozaveščanja o boju proti raku in zbirali knjige, pomagali pri izvedbi srednješolske tržnice in pri zbiranju igrač ter zbirali prostovoljne prispevke za šolski sklad. Koordinatorica prostovoljstva je Mojca Jurca.

 1. OŠ Toneta Čufarja Ljubljana

Za prostovoljstvo na več področjih: učno pomoč v oddelkih podaljšanega bivanja, vrstniško mediacijo, humanitarne in ekološke akcije, menjavo knjig in tutorstvo. Letos so uspešno razvili tudi druženje in ustvarjanje z otroki begunci. V tem šolskem letu so doslej skupaj opravili 1123 ur prostovoljskega dela. Koordinatorica prostovoljstva na šoli je Lea Lenček.

 1. OŠ Vransko – Tabor

Za delo na humanitarnem in medgeneracijskem področju, zbiranje donacij v akciji Drobtinica in sredstev za socialno ogrožene otroke na šoli, za dve tradicionalni akciji zbiranja oblačil, obutve, igrač, pohištva in pripomočkov. Zbrane stvari nato ponudijo vsem, ki jih potrebujejo, in pri organiziranju izmenjave so zelo uspešni. Koordinatorica prostovoljcev je Mirjana Kelavič.

 1. OŠ Zreče

Za varovanje okolja, promocijo odgovornega odnosa do narave, širjenje vrednot trajnostnega ravnanja z rabljenimi predmeti in oblačili, ustvarjalno predelavo le-teh v uporabne nove stvari, pa tudi za video, ki predstavlja njihovo delo in spodbuja k ozaveščenemu ravnanju z naravnimi viri. Njihov moto je »Ni ti treba biti silak, da si junak!«. Mentorica in koordinatorica prostovoljstva prostovoljcev je Manuela Štefane.
SREDNJE ŠOLE IN DIJAŠKI DOM

 1. Biotehniški izobraževalni center Ljubljana

Za razvoj in širitev prostovoljskih programov, ki obsegajo delo s starejšimi in z otroki v vrtcu, kjer je bilo delo prostovoljcev usmerjeno v pomoč otrokom iz priseljenskih družin, za vključevanje dijakov priseljencev v prostovoljstvo z namenom uporabe lastnih izkušenj z integracijo pri delu z mlajšimi. Za odličen model povezovanja prostovoljstva med enotami zavoda, ki delujejo na različnih. V letošnjem šolskem letu je 89 dijakov opravilo 1374 prostovoljskih ur. Za mlade prostovoljce v vseh organizacijah, kjer opravljajo svoje delo, skrbi 20 mentoric, koordinatorica prostovoljstva pa je Tanja Kek.

 1. Dijaški dom Antona Martina Slomška Maribor

Za aktivno širjenje prostovoljstva med dijaki – v dijaškem domu letos biva 170 dijakov, od katerih je kar 60 aktivnih prostovoljcev. Nudijo vrstniško učno pomoč iz različnih predmetov, delajo v vrtcu in vsako leto izvedejo medgeneracijski tabor s starejšimi in vrsto drugih aktivnosti, med katere spada tudi učenje uporabe računalnika za starejše. Prostovoljci pomagajo tudi pri oskrbi živali in pri izvajanju terapije s konji. Doslej so skupaj opravili 1040 ur. Koordinatorica prostovoljstva je Lidija Hamler.

 1. Gimnazija Celje – Center

Naziv Junaki našega časa letos prejemajo prvič, zato je obrazložitev nekoliko daljša. Prostovoljstvo je široko razvejana dejavnost na šoli že vrsto let. Mladi prostovoljci so na pobudo dijaka Kristjana Vebra zbirali materialne dobrine za otroke v Hiši zavetja Palčica, pri čemer so aktivirali mnoga podjetja in druge organizacije v svojem okolju. Za Anino zvezdico so že peto leto zapored zbirali hrano in se tudi pri tem angažirali v širšem okolju. Pripravili so že deseti dobrodelni koncert, zbrali 4.500 € s pomočjo donatorjev iz vse države, sredstva pa namenili družini v hudi socialni stiski. Posebno akcijo so izvedli za mamice z otroki, ki bivajo v materinskih domovih na celjskem območju. Mladi tutorji pomagajo dijakom prvih letnikov pri prehodu v srednjo šolo in pomagajo pri učenju tistim, ki se srečujejo z učnimi težavami. Dijaki so doslej skupaj opravili 1595 ur prostovoljskega dela. Za vse te prostovoljske projekte skrbi 5 mentorjev, koordinatorica prostovoljstva pa je Marjana Turnšek.

 1. Srednja šola Črnomelj

Za prostovoljstvo v Domu starejših občanov Črnomelj in Metlika ter v belokranjski veterinarski ambulanti, za učno pomoč osnovnošolcem in delo v Vrtcu Loka v Črnomlju in v Vrtcu Metlika, za humanitarne akcije v sodelovanju z Rdečim križem in izvedbo dobrodelne prireditve na šoli. Ob Dnevu za spremembe so organizirali kar ves Teden prostovoljstva, pri tem pa v prostovoljstvo pritegnili še druge vrstnike. Koordinatorica prostovoljstva na šoli je Janja Jankovič. 

 1. Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica

Za prostovoljsko delo s starejšimi, ki jih učijo uporabe sodobnih tehnologij in zanje vodijo gibalne delavnice, za aktivno zbiranje različnih materialov v humanitarnih akcijah, organiziranje šolskega dobrodelnega bazarja in skrb za okolje. K učnemu uspehu pomembno prispeva prostovoljska medvrstniška pomoč pri učenju. Koordinatorica prostovoljstva na šoli je Mojca Saje Kušar.

 1. Srednja zdravstvena in kemijska šola Novo mesto

Prostovoljstvo dijakov v novomeški bolnišnici poteka že več kot 10 let in je primer odličnega sodelovanja med srednjo šolo in bolnišnico. Doslej so v tem šolskem letu opravili 483 obiskov pri pacientih in izvedli vrsto drugih prostovoljskih aktivnosti, s katerimi so ob posebnih priložnostih popestrili bivanje v bolnišnici na otroškem, infekcijskem, pljučnem, kirurškem, nevrološkem in internem oddelku. Zanje skrbi šest mentoric v bolnišnici in dve na šoli, za koordinacijo dela prostovoljcev na šoli pa skrbi Gloria Šepec.  
Vsem Junakom našega časa se zahvaljujemo za velik obseg odgovorno opravljenega prostovoljskega dela in jim želimo veliko veselja ter zanimivega odkrivanja lastnih potencialov pri prostovoljskem delu tudi v prihodnje!

Deli prispevek:
 • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
 • WordPress CMS Checker
 • slot gacor