PROJEKT: Le z drugimi smo
TRAJANJE PROJEKTA: 1. 9. 2016 – 30. 6. 2021
DRŽAVA, V KATERI SE IZVAJA PROJEKT: Slovenija
NAMEN PROJEKTA: Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev. Cilj je usposobiti 10.000 strokovnih in vodstvenih delavcev na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, vzgoje in izobraževanja v dijaških domovih ter izobraževanja odraslih na naslednjih področjih: vključevanje otrok priseljencev, ničelna toleranca do nasilja, spoštljiva komunikacija, človekove pravice, migracije in manjšine. Slovenska filantropija kot partnerska organizacija izvaja usposabljanje na področju prostovoljstva in aktivnega državljanstva ter migracij v okviru dveh različnih seminarjev.
FINANCERJI PROJEKTA: MIZŠ – ESS
NOSILCI PROJEKTA: Pedagoški inštitut in ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije
KONTAKTNA OSEBA NA SLOVENSKI FILANTROPIJI: Nevenka Alja Gladek, nevenka.alja.gladek@filantropija.org