PROJEKT: Razvijanje in promocija prostovoljstva v Sloveniji
TRAJANJE PROJEKTA: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2020
DRŽAVA, V KATERI SE IZVAJA PROJEKT: Slovenija
NAMEN PROJEKTA: informiranje in svetovanje iskalcem pomoči, usposabljanje mentorjev, organizatorjev prostovoljstva, vpeljevanje v prostovoljstvo v humanitarnih in drugih prostovoljskih organizacijah, povezovanje uporabnikov, prostovoljcev in  humanitarnih ali invalidskih organizacij, ki že imajo vzpostavljene programe pomoči, pa tudi sistemsko urejanje prostovoljstva. S tem zagotavljamo nove prostovoljce za delo v humanitarnih ali invalidskih organizacijah in drugih socialnovarstvenih institucij in prispevamo h kvalitetnemu izvajanju prostovoljskega dela. Hkrati pa zagotavlja učinkovito in vedno prisotno podporo in nudenje pomoči iskalcem pomoči.
FINANCERJI PROJEKTA: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
KONTAKTNA OSEBA NA SLOVENSKI FILANTROPIJI: Tjaša Arko, tjasa.arko@filantropija.org

PROJEKT: Slovenska mreža prostovoljskih organizacij
TRAJANJE PROJEKTA: 30. 10. 2015 – 30. 9. 2019
DRŽAVA, V KATERI SE IZVAJA PROJEKT: Slovenija
NAMEN PROJEKTA: Namen projekta je krepitev kapacitet prostovoljskih organizacij za razvoj kakovostnega prostovoljstva, razvoj njihove organizacijske strukture ter pridobivanje in širjenje njihovih znanj in veščin s področja prostovoljstva.
Preko usposabljanj, svetovanja, mentorstva in informiranja spodbujamo kakovosten razvoj prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom ter s tem gradimo njihove kapacitete. Pomemben element projekta je povezovanje organizacij in posvetovanje z njimi o vseh ključnih temah na področju razvoja prostovoljstva. S spodbujanjem sodelovanja in učinkovitega skupnega odzivanja na aktualne dogodke gradimo kapaciteto mreže in s krepitvijo lastnih kompetenc za zagovorništvo vplivamo na odločevalce.
FINANCERJI PROJEKTA: Ministrstvo za javno upravo – ESS
KONTAKTNA OSEBA NA SLOVENSKI FILANTROPIJI: Nina Lukashevich, nina.lukashevich@filantropija.org

PROJEKT: Razvijanje in promocija prostovoljskega dela med mladimi
TRAJANJE PROJEKTA: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021
DRŽAVA, V KATERI SE IZVAJA PROJEKT: Slovenija
NAMEN PROJEKTA: Namen programa je ozaveščenost mladih v Ljubljani o prostovoljskem delu, seznanjanje o možnostih, da se sami aktivirajo kot prostovoljci, podpora mladim pri iskanju primernega dela in informiranje mladih v stiski o prostovoljski pomoči, ki je na razpolago.
PARTNERJI: Društvo center za pomoč mladim, Zavod Voluntariat, CSD Ljubljana – enota LJ Moste-Polje – SPM Cona Fužine, Zavod MISSS, Zavod Nefiks, Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje, 
FINANCERJI PROJEKTA: Mestna občina Ljubljana
KONTAKTNA OSEBA NA SLOVENSKI FILANTROPIJI: Sabrina Lever, 01/ 430 12 88, sabrina.lever@filantropija.org

PROJEKT: Le z drugimi smo
TRAJANJE PROJEKTA: 1. 9. 2016 – 30. 6. 2021
DRŽAVA, V KATERI SE IZVAJA PROJEKT: Slovenija
NAMEN PROJEKTA: Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev. Cilj je usposobiti 10.000 strokovnih in vodstvenih delavcev na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, vzgoje in izobraževanja v dijaških domovih ter izobraževanja odraslih na naslednjih področjih: vključevanje otrok priseljencev, ničelna toleranca do nasilja, spoštljiva komunikacija, človekove pravice, migracije in manjšine. Slovenska filantropija kot partnerska organizacija izvaja usposabljanje na področju prostovoljstva in aktivnega državljanstva ter migracij v okviru dveh različnih seminarjev.
FINANCERJI PROJEKTA: MIZŠ – ESS
NOSILCI PROJEKTA: Pedagoški inštitut in ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije
KONTAKTNA OSEBA NA SLOVENSKI FILANTROPIJI: Tjaša Arko, tjasa.arko@filantropija.org