PROJEKT: FORUM. Za otroke brez spremstva: prenos znanja za strokovnjake in strokovnjakinje z namenom krepitve rejništva (FORUM. FOR Unaccompanied Minors: transfer of knowledge for professionals to increase foster care)
TRAJANJE PROJEKTA: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019
PARTNERJI PROJEKTA: FADV (IT), CORAM (UK), Fondazione ISMU, EUROCHILD, ACCEM (ES), Organization for Aid to Refugees – OPU (CZ), Family, Child, Youth Association – FCYA (H), FICE Austria (A) in Slovenska Filantropija (SLO).
NAMEN PROJEKTA: Projekt je namenjen krepitvi obstoječega rejniškega sistema v smeri izboljšanja možnosti nameščanja otrok brez spremstva v rejniške družine.
SOFINANCER PROJEKTA: Projekt sofinancira Evropska unija iz sredstev Programa za pravice, enakost in državljanstvo.
KONTAKTNA OSEBA NA SLOVENSKI FILANTROPIJI: Marina Uzelac, marina.uzelac@filantrpija.org

PROJEKT: Podpora in pomoč pri integraciji imigrantk in imigrantov
TRAJANJE PROJEKTA: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
NAMEN PROJEKTA: Izhodišče programa predstavlja dejstvo, da v Ljubljani živi veliko različnih skupin imigrantk in imigrantov, ki potrebujejo pomoč in podporo pri vključevanju. Namen programa je nuditi svetovanje, izvajati zagovorništvo ter aktivno spodbujati integracijo v lokalno okolje polnoletnim imigrantkam in imigrantom (posebno prosilcem in prosilkam za mednarodno zaščito, osebam s priznano mednarodno zaščito ter ostalim ranljivim skupinam migrantov), ki živijo na območju Mestne občine Ljubljana.
FINANCER PROJEKTA: Mestna občina Ljubljana.

PROJEKT: Program pomoči za otroke in mladostnice/ke imigrantke/te
TRAJANJE PROJEKTA: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
NAMEN PROJEKTA: Glavni namen projekta je izboljšanje zaščite otrok in mladostnic/kov imigrantk/tov, ki živijo na območju Mestne občine Ljubljana, jim zagotoviti psihosocialno pomoč in podporo, učno pomoč in pomoč pri vključevanju v slovensko okolje.
FINANCER PROJEKTA: Mestna občina Ljubljana.

PROJEKT: Dnevni center za migrante v Ljubljani in Mariboru
TRAJANJE PROJEKTA: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
NAMEN PROJEKTA: Glavni namen projekta je nudenje psihosocialne pomoči migrantom skozi organiziranje njihovega prostega časa, pomoč pri vzpostavljanju in krepitvi njihove socialne mreže ter pomoč pri premagovanju medkulturnega šoka (ter posledic institucionalizirane obravnave prosilcev za mednarodno zaščito).
FINANCERJI PROJEKTA: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

PROJEKT: Boj proti trgovini z ljudmi – širjenje informacij je orožje proti izkoriščanju (2018)
TRAJANJE PROJEKTA: 1.4. 2018 – 31. 10. 2018
NAMEN IN CILJI PROJEKTA: Gre za nadaljevanje oz. nadgradnjo projekta, ki ga izvajamo že več let, v katerega smo v preteklosti vključevali delavce migrante, v zadnjih letih pa tudi prosilce in osebe s priznano mednarodno zaščito v RS.
Cilji projekta so:
– Informiranje in ozaveščanje najbolj ranljivih skupin prosilcev za mednarodno zaščito, oseb s priznano mednarodno zaščito ter oseb, katerih prošnja za mednarodno zaščito je bila zavrnjena (v nadaljevanju: beguncev in migrantov) o nevarnostih trgovine z ljudmi;
– informiranje in ozaveščanje beguncev in migrantov o obnašanju, ki zmanjšuje tveganje za trgovino z ljudmi in izkoriščanje,
– identifikacija morebitnih žrtev, ki potrebujejo dodatno podporo in zaščito in napotitev le-teh na organizacije, ki jim to lahko nudijo;
– opozarjanje beguncev in migrantov o morebitni prepletenosti izkoriščanja s prisilnim delom in trgovino z ljudmi;
– ozaveščanje osebja, ki prihajajo v stik z begunci in migranti v azilnih domovih, nastanitvenih centrih, integracijskih hišah, šolah, dijaških domovih, centru za tujce itd. (vključno z zakonitimi zastopniki in skrbniki mladoletnikov brez spremstva in prostovoljci, ki delajo s ciljno populacijo).
FINANCER PROJEKTA: Urad vlade RS za komuniciranje

PROJEKT: Orientacijski program za osebe, preseljene v Republiko Slovenijo na podlagi letne kvote
TRAJANJE PROJEKTA: 12. 5. 2016 – 30. 6. 2018
DRŽAVA, V KATERI SE IZVAJA PROJEKT: Slovenija
NAMEN PROJEKTA: Orientacijski program je namenjen učenju osnov slovenskega jezika, seznanjanju z institucijami in praktičnemu spoznavanju vsakdanjega življenja v Republiki Sloveniji. Vsak posameznik je v program vključen 3 mesece.
FINANCERJI PROJEKTA: Sklad za azil, migracije in vključevanje, Ministrstvo za notranje zadeve.

PROJEKT: Boj proti trgovini z ljudmi – širjenje informacij je orožje proti izkoriščanju (2016)
TRAJANJE PROJEKTA: 1. 4. 2016 – 31. 10. 2016
FINANCER PROJEKTA: Urad vlade RS za komuniciranje
NAMEN PROJEKTA: Gre za nadaljevanje projekta, ki ga izvajamo več let, in njegovo razširitev. Primarna ciljna skupina so delavci migranti in delavci napoteni v tujino (v nadaljevanju: delavci), zaradi situacije v Evropi pa tudi begunci in migranti, ki množično prehajajo Slovenijo.
Cilji projekta so:
– Informiranje in ozaveščanje migrantov o trgovini z ljudmi;
– Ozaveščanje delavcev o potencialni nevarnosti trgovine z ljudmi;
– Opozarjanje delavcev o morebitni prepletenosti izkoriščanja s prisilnim delom – in trgovino z ljudmi;
– Informiranje o vzvodih, ki delavcem lahko pomagajo preprečiti izkoriščanje;
– Identifikacija morebitnih žrtev, ki potrebujejo dodatno podporo in zaščito in napotitev le-teh na organizacije, ki jim to lahko nudijo.

PROJEKT: Raznolikost bogati – spodbujanje socialnega vključevanja državljanov tretjih držav v Kranju
TRAJANJE PROJEKTA: 2015 – 2015
DRŽAVA, V KATERI SE JE PROJEKT IZVAJAL:  Slovenija
NAMEN PROJEKTA: Namen programa je bilo spodbujanje socialne vključenosti državljanov tretjih držav z aktivnim vključevanjem državljanov tretjih držav v projektne aktivnosti, z orodji različnih informativnih pristopov in s spodbujanjem osebnega stika med državljani tretjih držav in lokalnim prebivalstvom, ki temelji na občutkih solidarnosti, sobivanja in vzajemnega sprejemanja.
FINANCERJI PROJEKTA: Ministrstvo za notranje zadeve, Evropski sklad za vključevanje državljanov tretjih držav
KONTAKTNA OSEBA NA SLOVENSKI FILANTROPIJI: Helena Liberšar; helena.libersar@filantropija.org

PROJEKT: Spodbujanje medkulturnega dialoga z državljani tretjih držav na Jesenicah
TRAJANJE PROJEKTA: 30.12.2014 – 30.6.2015
DRŽAVA, V KATERI SE JE PROJEKT IZVAJAL: Slovenija
NAMEN PROJEKTA: Namen programa je bil spodbujanje medkulturnega dialoga z državljani tretjih držav na različnih področjih vsakdanjega življenja, pri čemer so pri pripravi in izvedbi programa aktivno sodelovali državljani tretjih držav. Cilji programa so bili spodbujanje sodelovanja med različnimi kulturami in nacionalnimi identitetami, spodbujanje tolerantnega in spoštljivega odnosa do kulturnih razlik, osveščanje splošne in/ali strokovne javnosti o pomembnosti medkulturnega dialoga, promocija etnične raznolikosti.FINANCERJI PROJEKTA: Ministrstvo za notranje zadeve, Evropski sklad za vključevanje državljanov tretjih držav
KONTAKTNA OSEBA NA SLOVENSKI FILANTROPIJI: Živa Gabaj; ziva.gabaj@filantropija.org

PROJEKT: Spodbujanje politične participacije priseljencev v 9 državah srednje in vzhodne Evrope
PARTNER V DRŽAVI: Organizacija za pomoč beguncem – OPU (nosilec), 9 partnerskih organizacij, med njimi tudi Slovenska filantropija.
NAMEN PROJEKTA: Namen projekta je bil doseči volilno pravico na lokalni ravni za državljane tretjih držav s statusom stalnega prebivališča, povečanje udeležbe priseljencev v procesih odločanja pa tudi podpora priseljencem pri oblikovanju in izvajanju rešitev za težave, ki neposredno vplivajo na njihovo življenje. Naš namen je bil izboljšati sodelovanje priseljencev v javnem življenju s tem pa preprečevanje njihove marginalizacije in izkoriščanja v srednje in vzhodnoevropskih državah, članicah EU. Več informacij na www.migrant-participation.eu.
FINANCERJI PROJEKTA: Evropska komisija – Evropski socialni sklad, Evropski sklad za vključevanje državljanov tretjih držav.

PROJEKT: Zapolnjevanje vrzeli na področju zaščite otrok brez spremstva 2.0: izvajanje temeljnih standardov za skrbnike otrok brez spremstva v Evropi, v praksi, politiki in zakonodaji
PARTNER V DRŽAVI: Defence for Children-ECPAT (nosilec), 9 partnerskih organizacij, med njimi tudi Slovenska filantropija.
NAMEN PROJEKTA: Namen projekta je narediti nadaljnje pomembne korake za zapolnjevanje vrzeli na področju zaščite otrok brez spremstva, in sicer z uporabo temeljnih standardov za skrbnike v praksi ter prizadevanjem za politične in zakonodajne pobude na nacionalni in evropski ravni. Splošni cilj teh prizadevanj je zagotoviti nujno potreben okvir dolžnosti, ki bi jih morali izpolnjevati skrbniški sistemi, da bodo vsi otroci brez spremstva v Evropi deležni zaščite, do katere so upravičeni. Financer: Evropska komisija, program DAPHNE III.
FINANCERJI PROJEKTA: Evropska komisija – Evropski socialni sklad

PROJEKT: Boj proti trgovini z ljudmi – širjenje informacij je orožje proti izkoriščanju
NAMEN PROJEKTA: Namen projekta je informirati, ozaveščati in opolnomočiti migrantske delavce o trgovini z ljudmi, o njihovih pravicah, dolžnostih ter jim predstaviti možnosti, ki jim jih ponujajo programi vključevanja v slovensko družbo.
Cilji projekta so:
– Ozaveščanje delavcev migrantov/delavk migrantk o potencialni nevarnosti trgovine z ljudmi;
– Opozarjanje delavcev migrantov/delavk migrantk o morebitni prepletenosti izkoriščanja s prisilnim delom in trgovino z ljudmi;
– Informiranje o vzvodih, ki delavcem migrantom/delavkam migrantkam lahko pomagajo preprečiti izkoriščanje;
– Identifikacija morebitnih žrtev, ki potrebujejo dodatno podporo in zaščito in napotitev le-teh na organizacije, ki jim podporo in zaščito lahko nudijo;
– Lažja integracija migrantov v Sloveniji.

PROJEKT: Usposabljanje migrantov za prostovoljsko delo
NAMEN PROJEKTA: Namen projekta je spodbujati prostovoljstvo med zaposlenimi, nezaposlenimi, upokojenci, dijaki in študenti – migranti in osebami z migrantsko izkušnjo in jih aktivirati ter s tem povečati njihovo zaposljivost s pridobivanjem referenc iz prostovoljstva, hkrati pa izboljšati splošno informiranost migrantov v lokalnem okolju na zanje dostopen način. Projekt zajema naslednje aktivnosti: • Pripravo prostovoljskega programa za Info točko za tujce Zavoda RS za zaposlovanje, • Izvedbo usposabljanj prostovoljcev, • Mentorstvo prostovoljcem.
FINANCERJI PROJEKTA: Zavod RS za zaposlovanje , Evropska komisija – Evropski socialni sklad

PROJEKT: PANKULTIKUM – Platforma za medkulturno mediacijo in več-umetniško izobraževanje
TRAJANJE PROJEKTA: 2013 – 2014
DRŽAVA, V KATERI SE IZVAJA PROJEKT: Slovenija
NAMEN PROJEKTA: Namen projekta je vzpostavitev podpornega okolja in pogojev za izboljšanje zaposlitvenih možnosti in socialne vključenosti (mladih) priseljencev na področju kulturnega udejstvovanja. Posameznim priseljencem in osebju organizacij, ki priseljencem nudijo podporo pri integraciji, bomo omogočili pridobivanje kompetenc, s katerim bodo mladim priseljencem pomagali realizirati njihove potenciale na področju kulturnega udejstvovanja in vnašanja novih kulturnih vsebin v slovensko okolje.
FINANCERJI PROJEKTA: Ministrstvo za kulturo , Evropska komisija – Evropski socialni sklad