Prispevek k vzgoji otrok in mladih za odgovorno državljansko delovanje

DRŽAVA, V KATERI SE IZVAJA PROJEKT: Bosna in Hercegovina, Srbija
NASLOV PROJEJKTA: IZOBRAŽEVANJE O ČLOVEKOVIH PRAVICAH – prispevek k opolnomočenju otrok in vzgoji za odgovorno državljansko delovanje
PARTNERSKI ORGANIZACIJI: OSMIJEH – Društvo za psihosocijalnu pomoć i razvijanje volonterskog rada, Gračancia, BiH in Centar SRCE, Novi Sad, Srbija
TRAJANJE PROJEKTA: 2013 – 2014
NAMEN PROJEKTA: Namen projekta je prispevati k vzgoji otrok in mladih za odgovorno državljansko delovanje v BiH In Srbiji (v BiH, občine v Tuzlanskem kantonu in Doboj Istoku; v Srbiji – Vojvodina) skozi izobraževanje o človekovih pravicah in prostovoljsko delo.
GLAVNE DEJAVNOSTI V PROJEKTU: Usposabljanje za šolske delavce, tiskanje pisanih gradiv, izvajanje delavnic z otroki na temo otrokovih pravic, izobraževanje za vrstniške edukatorje, vrstniško izobraževanje, delovanje prostovoljcev na področju promocije in zaščite pravic.
FINANCERJI PROJEKTA: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije

Mislim, ločujem, (pre)delujem in zemljo rešujem

DRŽAVA, V KATERI SE IZVAJA PROJEKT: Bosna in Hercegovina
PARTNERSKA ORGANIZACIJA V DRŽAVI: Društvo Osmijeh
TRAJANJE PROJEKTA: 2011 – 2013
NAMEN PROJEKTA: Projekt je namenjen ozaveščanju javnosti o problematiki neodgovornega ravnanja z odpadki in o negativnih posledicah le-tega na okolje. Aktivnosti vključujejo izobraževanje, posredovanje znanj, krepitev kapacitet šolskih delavcev, prostovoljcev in predstavnikov nevladnih organizacij za pravilno ravnanje z odpadki. Prav v okviru projekta poteka kontinuirano zbiranje, ločevanje odpadkov, odvažanje odpadkov na reciklažo, prostovoljne akcije v skupnosti ter medijske kampanje. Glavnina aktivnosti se odvija v vrtcih in šolah. V implementacijo projekta so vključene lokalne nevladne organizacije, lokalne občinske strukture, organi lokalne uprave, javni občinski servisi in širše lokalno prebivalstvo.
FINANCERJI PROJEKTA: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, Slovenska filantropija, lokalni partnerji v BiH in občina Gračanica

MRS