Slovenska filantropija je 18. maja 2017 v Gradu Negova v občini Gornja Radgona že tretjič podelila nazive JUNAKI NAŠEGA ČASA za odlično organizirano prostovoljstvo osnovnim in srednjim šolam ter, letos prvič, tudi dijaškemu domu. Z natečajem vabimo pedagoške delavce, da v svoje delo z otroki in mladostniki vključujejo prostovoljstvo kot vrednoto in pristop k sodelovanju, medsebojnemu spoštovanju, razvijanju empatije, sprejemanju različnosti, medgeneracijskemu sodelovanju ter osebnostni rasti v najboljšem pomenu besede. Nazive podeljujemo v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in Zavodom za šolstvo.

Za obdobje 2017 – 2020 so jih letos prejeli:

OŠ Toneta Čufarja Ljubljana
OŠ Lucija
OŠ Livada Ljubljana
OŠ Zreče
OŠ Miren, POŠ Bilje
OŠ Kuzma
OŠ Grad
OŠ Sladki Vrh
OŠ Antona Aškerca Velenje
Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica
Srednja šola Črnomelj
Dijaški dom Antona Martina Slomška Maribor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŠ Miren, POŠ Bilje

Podružnično šolo Bilje obiskuje samo 57 učencev prve oz. druge triade, a med njimi so zelo resni in odgovorni prostovoljci. Njihova mentorica Lilijana Kavčič je zastavila več prostovoljskih aktivnosti. Šest prostovoljcev 4. in 5 . razreda je v tem šolskem letu opravilo več kot 150 ur prostovoljskega dela na področju pomoči starejšim, učne pomoči in različnih animacij v podaljšanem bivanju za mlajše otroke, sodelovali pa so tudi pri izvajanju humanitarnih akcij, zasadili zeliščni vrt in še bi lahko naštevali. Prostovoljstvo na šoli poteka na željo otrok in staršev, ki so v prejšnjem šolskem letu v okviru interesne dejavnosti prostovoljstvo ugotovili, da jim je prostovoljsko delo prineslo toliko, da z njim ne bi želeli prenehati in zato z delom nadaljujejo neformalno.

OŠ Kuzma

Na OŠ Kuzma se že dolgo posvečajo medgeneracijskemu sodelovanju in prostovoljstvo se je  trdno zasidralo v življenje in delo šole. Starejši občani in mladi prostovoljci se srečujejo v najrazličnejših aktivnostih skozi vse šolsko leto. Letos je 11 prostovoljcev opravilo skupaj okoli 180 ur dela. Zanje kot mentorica skrbi Suzana Farič. Skupina štirih prostovoljk 6. razreda pa je svoje sodelovanje še nadgradila. Vse leto so obiskovale starejšo osamljeno gospo, ji pomagale pri gospodinjskih opravilih, skidale sneg, prinašale drva, se lotile pomladanskega čiščenja, ji okrasile dom ob praznikih. Na šoli so na svoje prostovoljce zelo ponosni, saj dokazujejo, da prijateljstvo, spoštovanje in prijaznost še živijo.

OŠ Grad

Prostovoljci na OŠ Grad so skupina 21 otrok, učencev prve in druge triade, ki so aktivni pri pomoči starejšim, pri čemer jih kot mentorica podpora Renata Ropoša Januš. S prostovoljstvom so želeli starejše posameznike, ki živijo sami, razveseliti v prazničnem času, ko je osamljenost še posebej težka. Želeli so vsaj za nekaj trenutkov razveseliti ljudi s prijaznostjo, igrivostjo in majhno pozornostjo, pa tudi vzpostaviti vezi za nadaljnje sodelovanje. Povezali so se z območno organizacijo Rdečega križa, v predbožičnem času spekli piškote ter obiskali 24 občanov, pred veliko nočjo pa 17. V tem šolskem letu so skupaj opravili več kot 300 ur dela. Akcija je bila zelo odmevna, saj še nihče doslej ni organiziral prostovoljske akcije z namenom osrečiti ljudi, druge vrste pomoči so bile namreč predvsem materialne.

OŠ Sladki Vrh

Prostovoljski projekt na OŠ Sladki Vrh nosi naslov Mislim, torej sem! Namenjen je starejšim občanom in krepitvi njihovega spomina ter preprečevanju demence. Prostovoljci s starejšimi izvajajo delavnice za krepitev in ohranjanje možganske kondicije, s tem pa jih skušajo ohranjati miselno aktivne in jih spodbujati tudi sicer k čim aktivnejšemu življenju. V tem šolskem letu je aktivnih 14 prostovoljcev, ki so skupaj opravili 168 ur dela. Mentorica in idejni vodja projekta je Smiljana Valcl, ki pripravlja materiale za aktivnosti s starejšimi. Vsak otrok dela z eno starejšo osebo. Učenci prostovoljci se izjemno dobro ujamejo z uporabniki. OŠ Sladki Vrh je s tem načinom dela tudi promotor prostovoljstva mladih v Občini Šentilj.

OŠ Antona Aškerca Velenje

Na OŠ Antona Aškerca Velenje so v tem šolskem letu prostovoljstvo načrtno zastavili prvič, koordinira pa ga Janja Vivoda. V prostovoljstvo je vključenih 12 učencev 5. in 6. razreda, ki so doslej opravili 282 ur dela. Mladi prostovoljci pomagajo pri usvajanju bralnih veščin, vključujejo se v socialno življenje vrtčevskih otrok, se družijo z otroki s posebnimi potrebami, jim pomagajo razvijati gibalne spretnosti ter se z njimi srečujejo v najrazličnejših aktivnostih. Koordinatorici pri tem pomaga še sedem mentoric in sicer ena iz šole, dve iz vrtca in štiri iz centra za otroke s posebnimi potrebami. Prostovoljci malčkom v vrtcu po besedah vzgojiteljic prinašajo dinamiko in veliko smeha, otrokom s posebnimi potrebami pa so z veliko mero zrelosti in odgovornosti omogočili dragoceno podporo pri plesnih uricah.

OŠ Zreče

Na OŠ Zreče je 15 prostovoljcev – Smetkocarjev, ki s »smetko stražo« skrbijo za urejenost okolice šole. V tem šolskem letu so opravili doslej 447 ur dela, s katerim so dosegli, da pred šolo in okrog nje skoraj ni več drobnih smeti. Poleg tega tudi letos skrbno nadzirajo ločevanje odpadkov v razredih. Uredili so »smetne« kotičke v šolski knjižnici, tajništvu, kuhinji, učiteljski jedilnici, kuhinji za gospodinjstvo. Zbrali so tudi že več kot 4 tone papirja, poudarjajo pa, da so ob tem predvsem ohranili kar nekaj dreves. Za motiviranje vseh učencev za zbiranje plastenk so posneli pravi reklamni spot. Mentorica Smetkocarjev, ki ekološko ozaveščenost širijo tudi izven šole, je Jana Deželak.

OŠ Livada Ljubljana

OŠ Livada v Ljubljani združuje učence iz mnogih držav, kultur in jezikovnih skupin. Letos je na šoli aktivnih 30 prostovoljcev od 3. do 9. razreda, ki so doslej skupaj opravili 545 ur. Koordinatorica in srce prostovoljstva na šoli je Natalija Veselič Martinjak, ki je k mentorstvu prostovoljcem pritegnila še 12 sodelavcev. Prostovoljske aktivnosti se vrstijo druga za drugo, nekatere pa potekajo stalno: zbiranje šolskih potrebščin in igrač za otroke v azilnem domu, druženje s starejšimi, pomoč pri učenju, pomoč varovancem društva Sonček, urejanje okolice šole, pomoč v knjižnici in pri sporazumevanju v slovenskem jeziku itd. Prostovoljstvo spodbuja dobre medsebojne odnose, spoštljivo komunikacijo, drobna dejanja prijaznosti, pa tudi razvijanje pozitivne samopodobe, potrpežljivosti, odgovornosti in empatije.

OŠ Lucija

Na OŠ Lucija je v tem šolskem letu prostovoljstvo naredilo nov razvojni korak. Svoj projekt Učimo se in pišemo domače naloge skupaj oziroma UPS PROSTOVOLJSTVO prinaša pomoč učencem, ki imajo težave pri nalogah in učenju. 28 mladih prostovoljcev je poleg redne učne pomoči dalo vrsto novih predlogov aktivnosti, ki so jih tudi izvedli: zbiralne akcije za ljudi in živali v stiski, akcija Bodi zvezda – ne meči petard, obisk doma starejših, snemanje video filma, ustvarjanje pesmi o pomenu prostovoljskega dela, poslikava majic z logotipom prostovoljske aktivnosti UPS in še bi lahko naštevali. V večjih akcijah se prostovoljcem pridružijo tudi drugi učenci. Za mentorstvo skrbi kar šest mentorjev: Ana Horvat, Denis Rosanda, Sonja Požar, Tina Manfreda, Blanka Jerman in Kim Pletikos. Prostovoljci so doslej opravili že več kot 840 ur dela.

OŠ Toneta Čufarja Ljubljana

OŠ Toneta Čufarja Ljubljana razvija prostovoljstvo na petih področjih, ki jih imenujejo kar Čufarjeva dlan: Moj prijatelj&Sam doma, vrstniška mediacija, humanitarne akcije Daj naprej, Eko frajerji in tutorstvo. V vseh teh prostovoljskih aktivnostih sodeluje 55 učencev, kar je na šoli z okoli 400 učenci zelo veliko. Projekt Moj prijatelj&Sam doma povezuje vrstnike in tudi starejše učence z mlajšimi in je odziv na potrebo po smiselnem druženju v popoldanskem času, ko je veliko učencev samih doma ali pa se potikajo naokrog. 33 prostovoljcev od 3. do 9. razreda opravi tedensko skupaj 35 ur prostovoljskega dela, tako da je bilo do prijave na ta natečaj opravljenih že 1050 ur dela. Mladi prostovoljci delajo pod mentorstvom Ksenije Turšič in Lee Lenček.

Srednja šola Črnomelj

Za prostovoljstvo na Srednji šoli Črnomelj skrbi mentorica Janja Jankovič. Dijaki se kot prostovoljci vključujejo na različna področja: obiskujejo starostnike v domovih za starejše, otroke s posebnimi potrebami, pomagajo osnovnošolcem in srednješolcem z učnimi težavami, učijo starejše uporabljati pametne telefone in prostovoljijo na veterinarski postaji. Delo opravljajo redno enkrat tedensko, sodelujejo pa tudi pri različnih drugih dejavnostih na šoli in v kraju. Aktivno se vključujejo v humanitarne aktivnosti pri zbiranju hrane za socialno šibke, pripravili pa so tudi dobrodelno prireditev Dijaki dijakom. Marca letos so sami organizirali teden prostovoljstva. Jedro prostovoljstva predstavlja skupina 15 dijakov, ki so doslej skupaj opravili 540 ur dela.

Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica

Na Srednji šoli Josipa Jurčiča v Ivančni Gorici je prostovoljstvo prisotno že vrsto let, saj na šoli spodbujajo medsebojno spoštovanje, nenasilje, zagotavljanje človekovih pravic in upoštevanje demokratičnih vrednot. Prostovoljstvo na šoli koordinira Mojca Saje Kušar, kot mentorji pri posameznih aktivnostih pa sodelujejo Marjeta Šlajpah Godec, Dragica Volf Stariha in Darko Pandur. Dijaki prostovoljci obiskujejo starejše, nudijo učno pomoč drugim dijakom, izvajajo akcije zbiranja papirja in drugih materialov in s tem širijo ekološko ozaveščenost. Z zbranimi sredstvi pomagajo posameznikom v okolju, ki se znajdejo v stiski. V zbiralne in ekološke akcije je vključenih večina dijakov, aktivnih prostovoljcev na šoli pa je letos 39. Skupaj so opravili 521 ur prostovoljskega dela.

Dijaški dom Antona Martina Slomška Maribor

V Dijaškem domu, ki deluje v okviru Zavoda Antona Martina Slomška Maribor, so prostovoljske aktivnosti usmerili na medgeneracijsko področje. Letos pripravljajo že šesti medgeneracijski tabor, ki bo potekal v juniju. Evalvacije dosedanjih taborov kažejo, da udeležencem prinašajo pridobivanje socialnih veščin, krepitev pozitivne samopodobe in samozavesti, razvijanje empatije in solidarnosti, gradijo zaupanje med generacijami, spodbujajo sprejemanje različnosti in osmišljanje življenja, pa tudi rušijo stereotipe, krepijo sožitje in vseživljenjsko učenje. Prostovoljstvo koordinira ravnateljica, Lidija Hamler, kot mentorja pa ji pomagata Gregor Rusjan in Jaka Žižek. V tem šolskem letu je aktivnih 9 dijakov prostovoljcev, ki so skupaj opravili že vsaj 360 ur dela.

Vsem junakom čestitamo z željo, da se v prihodnjih letih tem šolam in dijaškemu domu pridruži še veliko tistih šol in dijaških domov, ki se lahko upravičeno pohvalijo z dobro organiziranim in uspešnim prostovoljskim delom.

V letu 2016 so nazive prejeli:

OŠ Šmartno pri Litiji
OŠ Preska
OŠ Toneta Čufarja Ljubljana
OŠ Lucija
OŠ Livada Ljubljana
OŠ Zreče
OŠ Janka Modra Dol pri Ljubljani
OŠ Vransko – Tabor
OŠ Maksa Durjave Maribor
OŠ Simona Jenka Kranj
Srednja zdravstvena in kemijska šola Novo mesto
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana
Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica

DSC_0452

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mladim prostovoljcem in njihovim mentorjem iskreno čestitamo! Vse ostale osnovne in srednje šole ter dijaške domove v Sloveniji vabimo, da v novem šolskem letu s prostovoljskim delom postanete Junaki našega časa tudi vi.

Razpis za natečaj Junaki našega časa 2018 najdete tukaj. Natečaj je odprt do 20. aprila 2018, ko pričakujemo prijave novih junakov, pa tudi potrditve nazivov tistih, ki so naziv prejeli pred letom 2017.