Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev. Cilj je usposobiti 10.000 strokovnih in vodstvenih delavcev na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, vzgoje in izobraževanja v dijaških domovih ter izobraževanja odraslih na naslednjih področjih: vključevanje otrok priseljencev, ničelna toleranca do nasilja, spoštljiva komunikacija, človekove pravice, migracije in manjšine. Slovenska filantropija kot partnerska organizacija izvaja usposabljanje na področju prostovoljstva in aktivnega državljanstva ter migracij v okviru dveh različnih seminarjev.

V okviru seminarja Izzivi sodobne družbe in šola Slovenska filantropija izvaja dve delavnici:
Solidarnost in prostovoljstvo. Približali vam bomo tematiko prostovoljstva in vas opolnomočili za prožno vključevanje prostovoljstva v redno pedagoško delo z otroki in mladostniki. Spoznali boste sodobno definicijo prostovoljstva in različne oblike prostovoljstva v vzgoji in izobraževanju. Preizkusili boste primerne strategije za krepitev solidarnosti v vzgoji in izobraževanju s prostovoljstvom. Med drugim boste spoznali tudi načela globalnega učenja, ki je usmerjeno k ozaveščanju o družbenih neenakostih v globalno povezanem svetu ter spodbujanju trajnostnega razvoja družbe. Predstavili bomo tudi nekoliko širši pomen učenja solidarnosti in prostovoljstva kot temeljnih državljanskih zmožnosti, s katerima si lahko prizadevamo za dobrobit skupnosti in udejanjamo načelo enakosti.
Otroci in mladostniki kot aktivni državljani. Dejavno sodelovanje v družbi oz. aktivno državljanstvo, katerega pomemben del je prostovoljstvo, je pomemben dejavnik razvoja osebnih, medosebnih in državljanskih kompetenc otrok in mladostnikov. Predstavili vam bomo priložnosti za udejanjanje solidarnosti in aktivnega državljanstva skozi različne oblike prostovoljstva. Obravnavali bomo prostovoljstvo kot pristop k opolnomočenju ranljivih otrok in mladostnikov. Spoznali boste tudi metode globalnega učenja, da boste pri učencih lažje spodbujali kritično razmišljanje o problemih v svetu, da bodo uvideli nujnost povezanosti, soodgovornosti in aktivnega državljanstva pri iskanju rešitev za skupne probleme. Posebno pozornost bomo namenili vlogi šole pri pripravi novih generacij za odraslo politično življenje in prevzem odgovornosti do sveta. Razmišljali bomo o tem, katere človeške zmožnosti so tukaj odločilne ter kako to šole počnejo sedaj in kako bi lahko v bodoče.

NOSILCI PROJEKTA: Pedagoški inštitut in ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije

KONTAKTNA OSEBA NA SLOVENSKI FILANTROPIJI: Tjaša Arko, tjasa.arko@filantropija.org

TRAJANJE PROJEKTA: 1. 9. 2016 – 30. 6. 2021

FINANCERJA PROJEKTA: MIZŠ – ESS

Pasted into ZaVse 4ALL
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor