Svetovanje, zagovorništvo in psihosocialna pomoč za brezdomce, prosilce za azil, begunce in druge migrante v Republiki Sloveniji

V devetdesetih letih prejšnjega desetletja so prihajali k nam predvsem begunci iz republik nekdanje Jugoslavije, okoli leta 2000 pa so začeli v Slovenijo množično prihajati tudi migranti iz drugih delov sveta. Različne skupine migrantov tako potrebujejo dodatno pomoč in podporo zlasti v obliki psihosocialne pomoči, pomoči pri integraciji, zagovorništvu, skrbništev v primeru mladoletnikov brez spremstva in drugo. Namen programa je prispevati k boljši vključenosti in lažjemu uveljavljanju pravic brezdomcev, prosilcev za azil, beguncev in drugih migrantov.

IMG_1488

 

Pomoč migrantom in podpora pri integraciji

V okviru pomoči različnim ranljivim skupinam migrantov in njihovi podpori pri integraciji, nudimo naslednjo vrsto pomoči in podporo:

– informiranje o pravicah in dolžnostih oseb s pridobljeno mednarodno zaščito in prosilcev za mednarodno zaščito ter tudi migrantov drugih statusov;
– nudenje svetovanja in psihosocialne pomoči prosilcem za mednarodno zaščito, osebam s statusom begunca in subsidiarne zaščite, otrokom brez spremstva in migrantom drugih statusov;
– pomoč pri učenju slovenskega jezika;
– koordinacija uporabnikov in prostovoljcev ter iskanje novih prostovoljk/prostovoljcev;
– zagovorništvo uporabnikov;
– spremstva na upravne enote oziroma pomoč pri prijavi stalnega/začasnega prebivališča;
– pomoč pri pridobitvi davčne številke;
– pomoč pri odprtju bančnega računa;
– pomoč pri ureditvi denarne socialne pomoči in spremstvo na pristojne Centre za socialno delo;
– spremstvo na druge urade, institucije ali sorodne nevladne organizacije;
– pomoč pri izpolnjevanju raznih obrazcev ali vprašalnikov;
– pomoč pri komunikaciji s strokovnimi delavci na različnih uradih in institucijah;
– sodelovanje s svetovalci za begunce na Ministrstvu za notranje zadeve;
– pomoč pri urejanju različnih osebnih dokumentov;
– dogovarjanje z Zavodom RS za zaposlovanje in spremstva na Zavod z namenom pomoči pri iskanju zaposlitve;
– naročanje in spremstva k osebnim zdravnikom, zobozdravnikom in v specialistične ambulante ter razlaga zdravniških izidov;
– seznanjanje uporabnikov s pravili in postopki vezanimi na zdravstveno zavarovanje in možnostjo zdravljenj;
– pomoč pri vpisu v vrtec ter na osnovno, srednjo in fakultetno stopnjo izobraževanja (spremstva na šole v času informativnih dni, kontaktiranje šol in tesno sodelovanje z njimi, ipd.);
– pomoč pri urejanju zamenjave vozniškega dovoljenja;
– pomoč pri iskanju primerne zasebne nastanitve (glede na potrebe, želje ter finančne zmožnosti uporabnikov);
– spremstvo pri ogledih stanovanj ali sob za najem;
– pomoč pri izpolnjevanju najemne pogodbe in dogovarjanje z najemodajalci;
– informiranje o vseh pravicah in dolžnostih, vezanih na najemno pogodbo;
– pomoč pri komunikaciji z lastniki stanovanj;
– zbiranje in prevzem donacijskih sredstev (oblačila, obutev, šolske potrebščine, gospodinjski pripomočki, pohištvo,…)

Učna pomoč

Ena ključnih stvari pri integraciji v novo okolje in družbo je znanje jezika, zato prosilcem za mednarodno zaščito, osebam s statusom begunca ter ranljivim migrantom drugih statusov, nudimo pomoč pri učenju slovenščine in angleščine. Pomoč pri učenju jezika izvajajo prostovoljke in prostovoljci. Ker je pri učenju velikega pomena osebni stik, prostovoljci nudijo učenje jezika individualno oziroma v manjših skupinah. Pri tem jim nudimo pomoč in podporo v obliki organiziranja mesečnih mentorskih sestankov, supervizije, delavnic in izobraževanja na teme učenja in migracij. Uporabnikom programa, ki so vključeni v izobraževalni sistem, s pomočjo prostovoljcev nudimo tudi učno pomoč na drugih področjih. Skupinsko učenje jezika prostovoljci nudijo tudi v vseh treh izpostavah azilnega doma, kjer izvajajo tudi različne aktivnosti (umetniške, športne, pogovorne skupine ipd).