Program je del dolgoročnega prizadevanja Slovenske filantropije za izboljšanje situacije mladoletnih migrantov in migrantk, predvsem otrok brez spremstva, otrok prosilcev za azil in otrok beguncev. Za doseganje tega cilja je zelo pomembno, da imajo vsi otroci brez spremstva skrbnika/-co in po potrebi mentorja/-ico, ki otroka ščitita in varujeta, da se vsem mladoletnim migrantom/-kam kontinuirano nudi psihosocialna pomoč in podpora, da se jim omogoči kvalitetno preživljanje prostega časa in vključevanje v novo okolje. Prav tako je pomembno, da se jim omogoči opismenjevanje, vključevanje v tečaj slovenskega jezika, ter da se jim nudi pomoč pri učenju. Za izboljšanje situacije in obravnave teh otrok se je pokazalo kot nujno posredovanje pri strokovnih službah in državnih institucijah ter osveščanje tako strokovne kot drugih javnosti. Zaradi vključevanja prostovoljcev in prostovoljk v izvajanje programa, je le-te potrebno kontinuirano usposabljati in izobraževati za delo s ciljno populacijo.

Cilji programa so:

 • izboljšati zaščito mladoletnih migrantov/-k, predvsem otrok brez spremstva, otrok prosilcev za azil in otrok beguncev (v nadaljevanju ciljna skupina);
 • zagotavljati psihosocialno pomoč in podporo ciljni skupini ter zagotavljati varstvo pravic in koristi otrok brez spremstva preko izvajanja skrbništva ter mentorstva;
 • zagotoviti kvalitetnejše preživljanje prostega časa ciljne skupine, boljše vključenosti ciljne skupine v slovensko okolje in družbo;
 • izboljšati učni uspeh, zvišati nivo pismenosti in znanja slovenskega jezika ciljne skupine;
 • vplivati na boljšo obravnavo ciljne skupine preko posredovanja pri strokovnih službah in državnih institucijah;
 • usposabljati prostovoljce/-ke za delo s ciljno skupino;
 • izboljšati osveščenost strokovne in drugih javnosti;
 • vključiti čim večje število prostovoljcev/-k v aktivnosti programa.

V okviru programa potekajo naslednje aktivnosti:

 • izvajanje zakonitega zastopništva/skrbništva nad otroki brez spremstva,
 • izvajanje mentorstva za otroke brez spremstva,
 • nudenje psihosocialne pomoči in podpore v obliki individualnega svetovanja, praktične oblike pomoči pri integraciji (pri urejanju dokumentacije, statusa, pri vključevanju v izobraževanje…),
 • organiziranje in izvajanje aktivnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa ter vključevanje v slovensko okolje in družbo,
 • pomoč pri učenju,
 • opismenjevanje in pomoč pri učenju slovenskega jezika,
 • nudenje podpore in svetovanje zakonitim zastopnikom in skrbnikom;
 • monitoring situacije, prizadevanje za izboljšanje le-te in posredovanje pri strokovnih službah ter državnih institucijah,
 • usposabljanje in izobraževanje prostovoljcev/-k za delo s ciljno skupino,
 • ozaveščanje strokovne in drugih javnosti.

Otroci brez spremstva v Sloveniji

Kdo so otroci brez spremstva in zakaj potujejo brez staršev?

Otroci brez spremstva so otroci, mlajši od 18 let, ki se nahajajo zunaj svoje matične države in so brez spremstva staršev oziroma zakonsko ali po običaju določenega skrbnika. Nekateri so popolnoma sami, drugi pa živijo s sorodniki ali drugimi odraslimi osebami.

Okoliščine, ki povzročijo, da otroci brez spremstva zapustijo svojo državo, so zelo različne. Svojo matično državo lahko zapustijo kot begunci zaradi strahu pred preganjanjem ali pomanjkanja varnosti zaradi kršitev človekovih pravic, oboroženih spopadov ali nemirov v njihovi državi, zaradi revščine in pomanjkanja ali zato, ker so ostali brez staršev oziroma so jih ti zavrgli. Prav tako pa lahko postanejo žrtve trgovine z ljudmi za namene spolnega ali drugega izkoriščanja. Ne glede na vzroke zapustitve svoje matične države so upravičeni do mednarodne zaščite, ki je zajeta v številnih univerzalnih in regionalnih pravnih aktih.

Delovanje Slovenske filantropije

Slovenska filantropija deluje na področju otrok brez spremstva od leta 1994. Za tisti čas je bilo značilno visoko število beguncev iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine in kasneje Kosova. Takrat smo otrokom nudili različne oblike pomoči (predvsem učne), ki so jih izvajali prostovoljci. Ker so otroci brez spremstva staršev ali drugih zakonitih skrbnikov, potrebujejo skrbnika – osebo, katere naloga je zastopanje otroka v postopku in delovanje v njegovem najboljšem interesu.

Leta 2001 je začela Slovenska filantropija izvajati skrbništva nad otroki brez spremstva – prosilci za azil in begunci – ter leta 2003 nad otroki brez spremstva, ki so nastanjeni v Centru za tujce. Slovenska filantropija je bila do leta 2013 edina organizacija v Sloveniji, ki je redno zagotavljala skrbnike tem otrokom.

Leta 1997 je bil ustanovljen Program za otroke brez spremstva v Evropi (SCEP), ki je skupna pobuda organizacije “International Save the Children Alliance” in Visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR). Program si prizadeva z oblikovanjem skupne politike in zavezanosti najboljši praksi na državni in evropski ravni uresničiti pravice in koristi otrok brez spremstva, ki so prišli v Evropo ali prek Evrope. SCEP je razvil in razširil mrežo nevladnih organizacij v 31 državah po vsej Evropi. Slovenska filantropija je nevladna organizacija, ki že od leta 1997 sodeluje kot slovenska partnerica.

Načela dobre prakse (pdf) – leta 2004  prvič izdana tudi v slovenskem jeziku – so namenjena posredovanju preprostega poročila o strategijah in praksah, potrebnih za izvajanje ukrepov, ki bodo zagotovili spodbujanje in zaščito pravic otrok brez spremstva v Evropi. Načela slonijo predvsem na Konvenciji Združenih narodov o otrokovih pravicah in na dveh dokumentih: Smernice UNHCR o strategijah in postopkih pri obravnavi otrok brez spremstva, ki prosijo za azil, ter stališče Evropskega sveta za begunce in izgnance o otrocih.

Področje zaščite otrok brez spremstva je v Sloveniji pomanjkljivo urejeno, tako z vidika zakonodaje kakor tudi prakse. Slovenska filantropija je pripravila:

 • Strategijo ravnanja z otroki brez spremstva 2005 – 2006 (2005),
 • predlog projekta Nastanitveni center za otroke brez spremstva (2005),
 • Model mentorstva za otroke brez spremstva (2009),
 • Strategijo ravnanja z otroki brez spremstva v Republiki Sloveniji 2009 – 2012.