Krepitev vloge šole pri zmanjševanju šolskega osipa in posledic revščine na otroke v regiji Calarasi

DRŽAVA, V KATERI SE IZVAJA PROJEKT: Moldavija
TRAJANJE PROJEKTA: maj 2014- maj 2016
NAMEN PROJEKTA: Projekt si prizadeva za izboljšanje psihosocialne dobrobiti otrok in zmanjševanje posledic revščine na otroke v regiji Calarasi prek krepitve vloge šol pri opolnomočenju otrok in  zmanjševanju šolskega osipa.
SPECIFIČNI CILJI: Krepitev zmogljivosti 10-ih lokalnih strokovnjakov za  izvajanje usposabljanj za učitelje, sodelovanje z šolami in nudenje strokovne pomoči učiteljem in otrokom v skupnosti na splošno. Krepitev zmogljivosti 15-ih  šol in najmanj 250 učiteljev;  50 učiteljev skozi 9-dnevno usposabljanje in 200 učiteljev skozi delavnice in svetovanje, ki  jih bodo lokalni strokovnjaki izvajali na šolah. Opolnomočenje  otrok in njihovih  družin v vključenih šolah  skozi informiranje o otrokovih pravicah ter ponujanje dodanih vsebin, ki lahko izboljšajo psihosocialno počutje otrok ter preprečijo dodatne posledice revščine na otroke.
FINANCERJI PROJEKTA: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije

Dvig ozaveščenosti o človekovih pravicah med mladimi v Pridnestrju ter vzgoja mladih za aktivno državljanstvo

DRŽAVA, V KATERI SE IZVAJA PROJEKT: Moldavija
PARTNERSKA ORGANIZACIJA V DRŽAVI: Interactiune (Interaction)
TRAJANJE PROJEKTA: 2013 -2014
NAMEN PROJEKTA: Projekt je namenjen dvigu ozaveščenosti o človekovih pravicah med mladimi v Pridnestrju ter vzgoja mladih za aktivno državljanstvo. Dolgoročno naj bi pridobljena znanja pripomogla k temu, da bi se mladi pogosteje in raje vključevali v odločevalske procese in civilne iniciative ter znali v konstruktivnem dialogu reševati medetnične, politične in religiozne spore.
GLAVNE DEJAVNOSTI V PROJEKTU: Študijski obisk in trening za trenerje v Sloveniji, usposabljanje za vrstniške edukatorje v Moldaviji, delavnice za mlade prostovoljce v Moldaviji in vrstniško izobraževanje za 200 mladih prostovoljcev starosti15 – 18 let ter prostovoljsko delo mladih na področju zagovarjanja človekovih pravic.
FINANCERJI PROJEKTA: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije

Izboljšanje izobraževanja in socialne integracije romskih otrok

DRŽAVA, V KATERI SE IZVAJA PROJEKT: Moldavija
TRAJANJE PROJEKTA: 2011 – 2013
PARTNERSKI ORGANIZACIJI: Interaction v Moldaviji in IRD Global zavod v Sloveniji
TRAJANJE PROJEKTA: 2011 – 2013
NAMEN PROJEKTA: Namen projekta je izboljšanje psihosocialne klime v šoli, in ustvarjanje pogojev, v katerih bi bile potrebe otrok bolje zadovoljene. To se bo se odražalo v lažjem in bolj sproščenem učenju, boljšem učnem uspehu in večjem vključevanju Romov v neromsko šolsko okolje. Projekt vključuje 10 šol iz okrožja Ocnita po že uveljavljenem modelu, ki ga uporabljajo sodelujoči slovenski strokovnjaki. Aktivnosti obsegajo: usposabljanje moldavskih trenerjev, ki vodijo delavnice za učitelje; priprava delavnic o psihosocialnih in psiho-pedagoških temah; enodnevne delavnice za učitelje in šolske delavce; izvedba programa v šolah (delo usposobljenih učiteljev z otroki in starši in širjenje ozaveščenosti in znanj med kolegi); priprava in diseminacija pisnih gradiv s psihosocialno in psiho-pedagoško tematiko ter zaključno konferenco.
FINANCERJI PROJEKTA: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, Slovenska filantropija, IRD Global zavod in Interactiune

MRS