Projekt je usmerjen v zagotavljanje celostne, redne, strokovne in humane pomoči osebam z mednarodno zaščito ves čas trajanja projekta v Ljubljani, Mariboru in po potrebi v drugih krajih v Sloveniji. Pri izvajanju projekta sodelujeta kompetentni organizaciji, Slovenska filantropija in Društvo ODNOS, obe z večletnimi izkušnjami na področju migracij in integracije, socialnega vključevanja, medkulturnega dialoga, človekovih pravic, diskriminacije. Projekt izvajajo kompetentne, strokovne zaposlene osebe in prostovoljke/ci. Pri izvedbi sodelujejo osebe z begunsko izkušnjo, neformalni prevajalci za  arabski jezik, farsi, paštu, dari, kurdski jezik in po potrebi tudi za druge jezike. V okviru projekta se glede na ugotovljene in izražene potrebe oseb z mednarodno zaščito in članov njihovih družin vsakodnevno (od ponedeljka do petka) izvajajo dopolnjujoče in povezane aktivnosti. Delo z OMZ se izvaja v najetih prostorih društva ODNOS in v obstoječih ter tudi najetih prostorih Slovenske filantropije v Ljubljani in Mariboru ter eventualno tudi drugih lokacijah. Pomoč se izvaja tudi na terenu (na domovih, v Integracijskih hišah, v ustanovah, organizacijah. V primeru, da so osebe s priznano mednarodno zaščito razseljene po manjših krajih in bi bilo projekt zaradi majhnega števila udeležencev na posamični lokaciji nesmotrno izvesti, se lahko izvaja tudi preko spleta.

Tečaj spoznavanja slovenske družbe izvaja Slovenska filantropija in vključuje:

Upravičencem bomo predstavili in jih spoznali z delovanjem različnih sistemov v Sloveniji, pomembnih za njihovo integracijo. Predstavili jim bomo tako sistem izobraževanja in zaposlovanja, zdravstveni sistem in sistem socialnega varstva ter nekatere druge sisteme. Ob tem bomo obiskali nekatere institucije in organizacije v lokalnem okolju, predvsem tiste, ki so najbolj pomembne za uspešno integracijo posameznika: center za socialno delo, izobraževalne organizacije, zavod za zaposlovanje, občino in upravno enoto, banko, lokalne nevladne in druge organizacije, itd. Predstavili in spoznali jih bomo tudi z bivanjski standardi, najemnimi pogodbami in urejanjem le-teh, s pravicami in odgovornostjo najemnikov, uporabo gospodinjskih aparatov, ločevanjem odpadkov…

Upravičence bomo seznanili z osnovnimi storitvami, kot so javni prevoz, telefonija, banke, digitalni certifikat, idr. ter z njimi skupaj raziskovali in se pogovarjali o kulturnih razlikah in o kulturni prilagoditvi. Upravičenci bodo dobro seznanjeni tudi s pravicami in dolžnostmi, ki jih imajo v Sloveniji. V tovrstne aktivnosti bomo vključili tudi motivacijske pogovore, ki bodo pripomogle k njihovi boljši in učinkovitejši integraciji.

Pomoč pri urejanju življenjskih situacij vključuje:

 • iskanje ustrezne nastanitve (do 3 lokacije na iskalca nastanitve), stik z najemodajalci, pogajanja in priprave za sklenitev najemne pogodbe,
 • pomoč pri nastanitvi in uvajanju v samostojno bivanje v namestitvenih kapacitetah urada ali nastanitvi na zasebnem naslovu,
 • prvo spremstvo v institucije in organizacije z javnim prevozom (banka, Center za socialno delo, Zavod RS za zaposlovanje, ipd.) ter pomoč pri urejanju dokumentov,
 • pomoč pri iskanju osebnega zdravnika in prvo spremstvo k zdravniku. Z vsakokratnim soglasjem naročnika (po e-pošti) lahko izvajalec upravičenca k istemu zdravniku spremlja večkrat,
 • reševanje izjemnih situacij (ločitev, združevanje družine, zdravstveni primeri, ipd.),
 • mentorstvo družinam, katerih člani so prišli v Slovenijo na podlagi postopka združevanja družinskih članov v roku prvih 6 mesecev po prihodu družine,
 • družinsko svetovanje in
 • pomoč pri premoščanju kulturnih razlik.

Integracijske aktivnosti in učna pomoč:

Organizirali, pripravljali in izvajali bomo tudi prilagojene integracijske aktivnosti, individualna in tematska skupinska srečanja (opismenjevanje, učenje osnov slovenskega jezika, druge učne, kreativne, delovne, socialne, športno-rekreativne, družabne, med-kulturne, prostočasne aktivnosti, delavnice, dogodke) z namenom informiranja, usmerjanja, orientacije, razlage, sprostitve ter spodbujanja in omogočanja aktivnega vključevanja, druženja, ustvarjanja nove socialne mreže, učenja socialnih veščin, preprečevanja in reševanja konfliktov, sodelovanja oseb z mednarodno zaščito v družbi, posebej tudi na trgu dela. Na nekatere skupinske aktivnosti, dogodke bomo vabili tudi najemodajalce, delodajalce, predstavnike ustanov z namenom omogočanja spoznavanja, druženja z OMZ ter informiranja, obveščanja, izmenjave informacij glede položaja, pravic, dolžnosti, vključevanja OMZ v družbi.

 

PARTNER V PROJEKTU: Društvo Odnos

KONTAKTNA OSEBA: Helena Liberšar, helena.libersar@filantropija.org

TRAJANJE PROJEKTA: 3. 2. 2023 – 31. 12. 2023

FINANCER PROJEKTA: Urad Vlade Republike Slovenije za integracijo in oskrbo migrantov

 • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
 • WordPress CMS Checker
 • slot gacor