Pravilnik o prostovoljskem delu na Slovenski filantropiji

PRAVILNIK PROSTOVOLJSKEGA DELA NA SLOVENSKI FILANTROPIJI

Pravilnik temelji na sprejetem Zakonu o prostovoljstvu in drugih internih aktih.

 1. V prostovoljsko delo se lahko vključujejo posamezniki vseh starosti, izkušenj in znanj, razen če narava dela zahteva drugače. Da je prostovoljec evidentiran, mora opraviti najmanj 24 ur prostovoljskega dela letno.

2. Slovenska filantropija vključuje prostovoljce lokalno, kar pomeni, da v posamezne programe vključujemo prostovoljce, ki živijo v kraju izvajanja programa.

3. Prostovoljec v organizaciji lahko opravlja naslednja prostovoljska dela:

 • Pomoč pri učenju socialno ogroženim migrantom;
 • Pomoč pri učenju socialno ogroženim v medgeneracijskem programu;
 • Pomoč pri integraciji migrantov;
 • Aktivnosti za preživljanje prostega časa migrantov;
 • Skrbništva in mentorstva za otroke brez spremstva;
 • Pomoč pri nudenju psihosocialne pomoči in podpore;
 • Aktivnosti zagovorništva pravic migrantov, starejših;
 • Nudenje zdravstvene pomoči osebam brez urejenega zdravstvenega zavarovanja;
 • Pomoč v okviru prostovoljskega servisa (podpora ranljivim skupinam, druženje, spremstvo, nabava …);
 • Izvajanje delavnic;
 • Pomoč pri promociji prostovoljstva in programov Slovenske filantropije;
 • Pomoč pri organizaciji dogodkov;
 • Pomoč pri administraciji, dežurstvu in skrbi za delovno okolje;
 • Druga prostovoljska dela, povezana z dejavnostjo Slovenske filantropije.

4. Slovenska filantropija lahko na podlagi odločitve vodstva društva organizira prostovoljsko delo za druge organizacije. Slovenska filantropija v tem primeru dodatno opredeli načine zagotavljanja pravic vključenih prostovoljcev in prostovoljk.

5. Slovenska filantropija lahko za posamezna prostovoljska dela ali po presoji mentorja/organizatorja prostovoljskega dela pred pričetkom opravljanja prostovoljstva zahteva, da se prostovoljec udeleži usposabljanja. Slovenska filantropija lahko pred sklenitvijo dogovora o prostovoljskem delu določi preizkusno obdobje.

6. Slovenska filantropija in prostovoljec skleneta pisni dogovor o prostovoljskem delu. Pisni dogovor je sklenjen, ko se obe strani, Slovenska filantropija in prostovoljec, dokončno odločita za sodelovanje. Pred sklenitvijo dogovora mora prostovoljec podpisati izjavo o zdravstvenem stanju in varovanju osebnih podatkov ter izjavo o nekaznovanosti, kot določa Zakon o prostovoljstvu v primeru stika z ranljivimi skupinami. Možno je skleniti tudi ustni dogovor, vendar ne v primerih, ko se prostovoljcu vrača stroške.

7. Dogovori o prostovoljskem delu se sklepajo za tekoče koledarsko leto, dogovori, sklenjeni v zadnjem četrtletju, pa do konca naslednjega koledarskega leta. Mentor ima možnosti po individualni presoji sklepati dogovor o prostovoljskem delu tudi za drugo obdobje, vendar ne daljše od dveh let oziroma za čas trajanja projekta. S prostovoljcem ni dovoljeno sklepati dogovor z datumsko nedoločenim rokom (do preklica ali do nadaljnjega). Sprememba podatkov v dogovoru (naslov, TRR …) se ureja z aneksom.

8. V primeru prekinitve prostovoljskega dela organizacija ali prostovoljec svojo odločitev sporoči najmanj 14 dni pred predvidenim prenehanjem sodelovanja, razen če je drugače dogovorjeno. V primeru, da prostovoljec ali organizacija huje kršita sklenjeni dogovor o prostovoljskem delu ali Etični kodeks organiziranega prostovoljstva, je dogovor mogoče prekiniti takoj po ugotovljenih kršitvah. O prekinitvi dogovora se pisno ali ustno obvesti organizacijo ali prostovoljca.

9. Za organizacijo prostovoljskega dela v organizaciji, vzpostavitev in vodenje evidenčnega lista in mentorstvo prostovoljcu skrbijo: koordinator, mentorji prostovoljstva na posameznih področjih in skrbnik evidenc.

10. Slovenska filantropija v okviru svojih zmožnosti in na podlagi sklenjenega dogovora med organizacijo in prostovoljcem prostovoljcu povrne stroške, povezane z izvajanjem prostovoljskega dela (potne stroške, stroške malice, če opravlja prostovoljsko delo štiri ure in več v istem dnevu, nadomestilo za uporabo lastnih sredstev). V dogovoru se natančno opredeli, katere stroške se izplačuje prostovoljcu. Stroške se nakazuje na osebni račun. Podlaga za izplačilo stroškov je oddan in podpisan dnevnik prostovoljskega dela ali podpisana lista prisotnosti.

11. Material za izvedbo aktivnosti zagotavlja mentor, (morebitni) materialni stroški v breme prostovoljca, nastali po predhodnem dogovoru z mentorjem, se mu vračajo na podlagi predložitve originalnega računa z davčno številko organizacije.

12. V primeru opravljanja naslednjih del: izvajanje taborov in izletov, razdeljevanje viškov hrane, prostovoljski servis je organizacija dolžna nezgodno zavarovati prostovoljca za čas opravljanja prostovoljskega dela. Isto velja za druge primere, določene v Zakonu o prostovoljstvu.

13. Če prostovoljec v dogovoru z mentorjem za prevoz uporabnikov uporablja lastno vozilo, mentor/koordinator pri prostovoljcu preveri polico avtomobilskega zavarovanja za primer odgovornosti (kritje zavarovanja sovoznika).

14. Organizacija na željo prostovoljca izda pisno potrdilo o opravljenem prostovoljskem delu glede na določbe 24. člena ZProst.

15. Organizacija prevzema obveznosti in odgovornosti, navedene v Zakonu o prostovoljstvu.

16. Organizacija seznani prostovoljca z besedilom Etičnega kodeksa organiziranega prostovoljstva in drugih etičnih pravil organizacije ter Kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu.

17. Slovenska filantropija za vsakega prostovoljca vzpostavi in vodi evidenco prostovoljca in opravljenega prostovoljskega dela. Prostovoljci so dolžni sporočati število prostovoljskih ur, skrbnik evidenc pa poskrbi za vnos podatkov v zbirko podatkov in spletno aplikacijo za vodenje evidenc. Za vnos in pregled podatkov je odgovoren skrbnik evidenc/mentor/koordinator.

18. Če prostovoljec delo opravlja v drugi organizaciji, se organizaciji med seboj dogovorita, katera vodi evidenco in poroča o opravljenem prostovoljskem delu prostovoljca. Dogovor mora biti sklenjen v pisni obliki.

19. Organizacija lahko prostovoljca nagradi za izjemne dosežke na podlagi v naprej določenih meril, ki opredeljujejo izjemne dosežke, postopek in kriterije za izbor.

20. Organizacija lahko prostovoljca predlaga za druge nagrade in priznanja na področju prostovoljstva.

21. Za prostovoljce velja enak pritožbeni postopek kot za uporabnike. Prostovoljci morajo biti seznanjeni s pritožbenim postopkom, za kar poskrbi mentor ali koordinator ob podpisu dogovora o prostovoljskem delu.

22. Prostovoljci Slovenske filantropije se usposabljanj Slovenske filantropije udeležujejo brezplačno. V primeru prijave na usposabljanje in odpovedi  manj kot 3 dni pred pričetkom usposabljanja ali neudeležbe iz neupravičenih razlogov je prostovoljec dolžan plačati strošek kotizacije.

23. Prostovoljci Slovenske filantropije imajo možnost častnega članstva v organizaciji.

 

Ljubljana, 1. 12. 2021                    Izvršna direktorica Slovenske filantropije

Tereza Novak

 • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
 • WordPress CMS Checker
 • slot gacor