Pravilnik o prostovoljskem delu na SF.pdf

PRAVILNIK PROSTOVOLJSKEGA DELA NA SLOVENSKI FILANTROPIJI

Pravilnik temelji na sprejetem Zakonu o prostovoljstvu in drugih internih aktih.

 1. V prostovoljsko delo se lahko vključujejo posamezniki vseh starosti, izkušenj in znanj, razen če narava dela zahteva drugače. Za evidentiranje prostovoljca mora ta opraviti najmanj 24 ur prostovoljskega dela letno.
 2. Slovenska filantropija vključuje prostovoljce lokalno, kar pomeni, da v posamezne programe vključujemo prostovoljce, ki živijo v kraju izvajanja programa.
 3. Prostovoljec v organizaciji lahko opravlja naslednja prostovoljska dela:
 • Pomoč pri učenju socialno ogroženim migrantom,
 • Pomoč pri učenju socialno ogroženim v medgeneracijskem programu,
 • Pomoč pri integraciji migrantov,
 • Aktivnosti za preživljanje prostega časa migrantov,
 • Skrbništva in mentorstva za otroke brez spremstva,
 • Pomoč pri nudenju psihosocialne pomoči in podpore,
 • Aktivnosti zagovorništva pravic migrantov, starejših,
 • Nudenje zdravstvene pomoči osebam brez urejenega zdravstvenega zavarovanja,
 • Pomoč v okviru prostovoljskega servisa,
 • Izvajanje delavnic,
 • Pomoč pri promociji prostovoljstva in programov Slovenske filantropije,
 • Pomoč pri organizaciji dogodkov,
 • Pomoč pri administraciji, dežurstvu in skrbi za delovno okolje,
 • Druga prostovoljska dela, povezana z dejavnostjo Slovenske filantropije.

        4. Slovenska filantropija lahko organizira prostovoljsko delo za druge organizacije na podlagi odločitve vodstva društva. Slovenska filantropija v tem primeru dodatno opredeli načine zagotavljanja pravic vključenih prostovoljcev in prostovoljk.

        5. Slovenska filantropija lahko za posamezna prostovoljska dela ali po presoji mentorja/organizatorja prostovoljskega dela pred pričetkom opravljanja prostovoljstva zahteva udeležbo prostovoljca na usposabljanju. Slovenska filantropija lahko pred sklenitvijo dogovora za prostovoljsko delo določi preizkusno obdobje.

       6. Slovenska filantropija in prostovoljec skleneta pisni Dogovor o prostovoljskem delu. Pisni dogovor se sklene po dokončni odločitvi o sodelovanju med Slovensko filantropijo in prostovoljcem z obeh strani. Pred sklenitvijo dogovora mora prostovoljec podpisati izjavo o zdravstvenem stanju in varovanju osebnih podatkov ter izjavo o nekaznovanosti kot to določa Zakon o prostovoljstvu v primeru stika z ranljivimi skupinami. Možno je skleniti tudi ustni dogovor, vendar ne v primerih, ko se prostovoljcu vračajo stroške.

       7. Dogovori o prostovoljskem delu se sklepajo za tekočo koledarsko leto, dogovori, sklenjeni v zadnjem četrtletju pa do konca naslednjega koledarskega leta. Mentor ima možnosti po individualni presoji sklepati dogovor o prostovoljskem delu tudi za drugo obdobje, vendar ne daljše od dveh let. S prostovoljcem ni dovoljeno sklepati dogovor z datumsko nedoločenim rokom (do preklica ali do nadaljnjega). Sprememba podatkov v dogovoru (naslov, TRR…) se ureja z aneksom.

      8. V primeru prekinitve prostovoljskega dela organizacija ali prostovoljec svojo odločitev sporoči najmanj 14 dni pred predvidenim prenehanjem sodelovanja, razen če je drugače dogovorjeno. V primeru večjih kršitev sklenjenega Dogovora o prostovoljskem delu in Etičnega kodeksa organiziranega prostovoljstva s strani prostovoljca ali organizacije je dogovor mogoče prekiniti takoj po ugotovljenih kršitvah. O prekinitvi dogovora se pisno ali ustno obvesti organizacijo ali prostovoljca.

       9. Za organizacijo prostovoljskega dela v organizaciji, vzpostavitev in vodenje evidenčnega lista in mentorstvo prostovoljcu skrbijo: koordinator, mentorji prostovoljstva na posameznih področjih in skrbnik evidenc.

      10. Slovenska filantropija v okviru svojih zmožnosti in na podlagi sklenjenega dogovora med organizacijo in prostovoljcem prostovoljcu povrne stroške, povezane z izvajanjem prostovoljskega dela (potne stroške, stroške malice, če opravlja prostovoljsko delo neprekinjeno več kot štiri ure, nadomestilo za uporabo lastnih sredstev). V dogovoru se natančno opredeli, katere stroške se izplačujejo prostovoljcu. Stroške nakazuje na osebni račun. Podlaga za izplačilo stroškov je oddan in podpisan dnevnik prostovoljskega dela ali podpisana lista prisotnosti.

      11. Material za izvedbo aktivnosti zagotavlja mentor, (morebitni) materialni stroški, nastali po predhodnem dogovoru z mentorjem v breme prostovoljca, se mu vračajo na podlagi predložitve originalnega računa z davčno številko organizacije.

      12. V primeru opravljanja naslednjih del: izvajanje taborov in izletov, razdeljevanje viškov hrane, prostovoljski servis, je organizacija dolžna nezgodno zavarovati prostovoljca za čas opravljanja prostovoljskega dela oziroma v drugih primerih, kot to določa Zakon o prostovoljstvu.

      13. V primeru dogovorjene uporabe prostovoljčevega lastnega avtomobila za prevoz uporabnikov mentor/koordinator pri prostovoljcu preveri polico avtomobilskega zavarovanja za primer odgovornosti (kritje zavarovanja sovoznika).

      14. Organizacija na željo prostovoljca izda pisno potrdilo o opravljenem prostovoljskem delu glede na določbe 24. člena ZProst.

      15. Organizacija prevzema obveznosti in odgovornosti, ki so navedeni v Zakonu o prostovoljstvu.

      16. Organizacija seznani prostovoljca z besedilom Etičnega kodeksa organiziranega prostovoljstva in drugih etičnih pravil organizacije ter Kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu.

      17. Slovenska filantropija za vsakega prostovoljca vzpostavi evidenčni list. Prostovoljci so dolžni sporočati število prostovoljskih ur, skrbnik evidenc pa poskrbi za vnos podatkov v zbirko podatkov in spletno aplikacijo. Za vnos in pregled podatkov je odgovoren skrbnik evidenc.

      18. V primeru opravljanja dela prostovoljca v drugi organizaciji, se organizaciji medsebojno dogovorita, katera vzpostavi in vodi evidenčni list in poroča o opravljenem prostovoljskem delu prostovoljca. Dogovor mora biti sklenjen v pisni obliki.

      19. Organizacija lahko prostovoljca nagradi za izjemne dosežke na podlagi vnaprej določenih meril, ki opredeljujejo izjemne dosežke, ter postopek in kriterije za izbor.

     21. Za prostovoljce velja enak pritožbeni postopek kot za uporabnike. Prostovoljci morajo biti seznanjeni s pritožbenim postopkom, za kar poskrbi mentor ali koordinator ob podpisu Dogovora o prostovoljskem delu.

     22. Prostovoljci Slovenske filantropije se udeležujejo usposabljanj Slovenske filantropije brezplačno. V primeru prijave na usposabljanje in odpovedi  manj kot 3 dni pred pričetkom usposabljanja ali neudeležbe iz neupravičenih razlogov je prostovoljec dolžan plačati strošek kotizacije.

     23. Prostovoljci Slovenske filantropije imajo možnost častnega članstva v organizaciji.

Ljubljana, 21. 12. 2016                       Tereza Novak
Izvršna direktorica Slovenske filantropije