PROJEKT: Svetovanje, zagovorništvo in psihosocialna pomoč za brezdomce, prosilce za mednarodno zaščito in osebe z mednarodno zaščito ter druge migrante v Republiki Sloveniji
TRAJANJE PROJEKTA: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
NAMEN PROJEKTA: Namen programa je zagotavljati psihosocialno pomoč, nuditi svetovanje in izvajati zagovorništvo ter tako prispevati k boljši vključenosti in lažjemu uveljavljanju pravic brezdomcev in različnih skupin migrantov.
FINANCERJI PROJEKTA: Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti, Mestna občina Ljubljana.
KONTAKTNA OSEBA NA SLOVENSKI FILANTROPIJI: Franci Zlatar, franci.zlatar@filantropija.org

PROJEKT: Podpora in pomoč pri integraciji imigrantk in imigrantov
TRAJANJE PROJEKTA: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
NAMEN PROJEKTA: Izhodišče programa predstavlja dejstvo, da v Ljubljani živi veliko različnih skupin imigrantk in imigrantov, ki potrebujejo pomoč in podporo pri vključevanju. Namen programa je nuditi svetovanje, izvajati zagovorništvo ter aktivno spodbujati integracijo v lokalno okolje polnoletnim imigrantkam in imigrantom (posebno prosilcem in prosilkam za mednarodno zaščito, osebam s priznano mednarodno zaščito ter ostalim ranljivim skupinam migrantov), ki živijo na območju Mestne občine Ljubljana.
FINANCER PROJEKTA: Mestna občina Ljubljana.
KONTAKTNA OSEBA NA SLOVENSKI FILANTROPIJI: Franci Zlatar, franci.zlatar@filantropija.org

PROJEKT: Program pomoči za otroke in mladostnice/ke imigrantke/te
TRAJANJE PROJEKTA: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
NAMEN PROJEKTA: Glavni namen projekta je izboljšanje zaščite otrok in mladostnic/kov imigrantk/tov, ki živijo na območju Mestne občine Ljubljana, jim zagotoviti psihosocialno pomoč in podporo, učno pomoč in pomoč pri vključevanju v slovensko okolje.
FINANCER PROJEKTA: Mestna občina Ljubljana.
KONTAKTNA OSEBA NA SLOVENSKI FILANTROPIJI: Marina Uzelac, marina.uzelac@filantropija.org

PROJEKT: Dnevni center za migrante v Ljubljani in Mariboru
TRAJANJE PROJEKTA: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
NAMEN PROJEKTA: Glavni namen projekta je nudenje psihosocialne pomoči migrantom skozi organiziranje njihovega prostega časa, pomoč pri vzpostavljanju in krepitvi njihove socialne mreže ter pomoč pri premagovanju medkulturnega šoka (ter posledic institucionalizirane obravnave prosilcev za mednarodno zaščito).
FINANCERJI PROJEKTA: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
KONTAKTNA OSEBA NA SLOVENSKI FILANTROPIJI: Primož Jamšek, primoz.jamsek@filantropija.org

PROJEKT: FORUM. Za otroke in mladoletnike brez spremstva: prenos znanja za strokovnjake z namenom krepitve rejništva (FORUM. FOR Unaccompanied Minors: transfer of knowledge for professionals to increase foster care)
TRAJANJE PROJEKTA: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019
PARTNERJI PROJEKTA: FADV (IT), CORAM (UK), Fondazione ISMU, EUROCHILD, ACCEM (ES), Organization for Aid to Refugees – OPU (CZ), Family, Child, Youth Association – FCYA (H), FICE Austria (A) in Slovenska Filantropija (SLO).
NAMEN PROJEKTA: Projekt je namenjen krepitvi obstoječega rejniškega sistema v smeri izboljšanja možnosti nameščanja otrok in mladoletnikov brez spremstva v rejniške družine.
SOFINANCER PROJEKTA: Projekt sofinancira Evropska unija iz sredstev Programa za pravice, enakost in državljanstvo.  
KONTAKTNA OSEBA NA SLOVENSKI FILANTROPIJI: Marina Uzelac, marina.uzelac@filantrpija.org

PROJEKT: ˝Job to Stay˝ – Trajnostno vključevanje nizko kvalificiranih beguncev na trg dela v turističnem sektorju (Job to Stay – Sustainable Integration of Low-skilled Refugees into the Turism Labour market)
TRAJANJE PROJEKTA: 1. 10. 2017 – 30. 9. 2019
PARTNERJI PROJEKTA: Fachhochschule des Mittelstandes (DE), E.N.T.E.R. GMBH (AT), European neighbours (AT), Formazione Co&So Network (IT), Association Odyssée (FR), IHK Projektgesellschaft mbH Ostbrandenbur (DE), VSP-Verbund für Soziale Projekte gGmbH (DE), Univerza na Primorskem, Universita del litorale (SI), Slovenska filantropija (SI).
NAMEN IN CILJI PROJEKTA: Glavni namen projekta je integracija begunk na trg dela v turističnem sektorju. Cilji projekta so: usposabljanje in nadaljnji razvoj ključnih znanj in kompetenc pri beguncih, s katerimi bodo lahko vstopali v poklicno izobraževanje in kvalifikacije, ter ozaveščanje odločevalcev na različnih ravneh. SOFINANCER PROJEKTA: Projekt sofinancira Evropska unija iz sredstev programa Erasmus +.  
KONTAKTNA OSEBA NA SLOVENSKI FILANTROPIJI: Franci Zlatar; franci.zlatar@filantropija.org

PROJEKT: ˝Welcomm – Podpora pri vključevanju državljanov tretjih držav z razvijanjem učnih in usklajevalnih orodij, z namenom oblikovanja sprejemajočih in vključujočih skupnosti (˝Welcomm –Supporting integration of third country nationals through developing learning and collaboration tools to build welcoming and inclusive communities)
TRAJANJE PROJEKTA: 1. 12. 2017 – 30. 9. 2019
PARTNERJI PROJEKTA: Rehabilitacijski centar za stres i traumu (HR), Sudwind – Verein fur entwicklungspolitik und globale gerechtigkeit (AT), Udruge Centar za mirovne studije (HR), CESIE (IT), Slovenska filantropija (SI).
NAMEN IN CILJI PROJEKTA: Namen projekta je olajšati vključevanje oseb z mednarodno zaščito, zlasti tiste, ki so bile preseljene in premeščene v novo državo, z razvijanjem inovativnih, spletnih orodij z informacijami o državi gostiteljici, e-tečajem jezika in socio-kulturno orientacijo za podporo pred odhodom in ob prihodu v novo državo. Prav tako je namen projekta okrepiti zmogljivosti strokovnjakov, praktikov, lokalnih aktivistov, civilne družbe in prostovoljcev, da lahko učinkovito olajšajo in podprejo vključevanje oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito.
SOFINANCER PROJEKTA: Projekt sofinancira Evropska komisija iz sredstev programa AMIF  
KONTAKTNA OSEBA NA SLOVENSKI FILANTROPIJI: Helena Liberšar, helena.libersar@filantropija.org

PROJEKT: Boj proti trgovini z ljudmi – širjenje informacij je orožje proti izkoriščanju (2018)
TRAJANJE PROJEKTA: 1.4. 2018 – 31. 10. 2018
NAMEN IN CILJI PROJEKTA: Gre za nadaljevanje oz. nadgradnjo projekta, ki ga izvajamo že več let, v katerega smo v preteklosti vključevali delavce migrante, v zadnjih letih pa tudi prosilce in osebe s priznano mednarodno zaščito v RS.
Cilji projekta so:
– Informiranje in ozaveščanje najbolj ranljivih skupin prosilcev za mednarodno zaščito, oseb s priznano mednarodno zaščito ter oseb, katerih prošnja za mednarodno zaščito je bila zavrnjena (v nadaljevanju: beguncev in migrantov) o nevarnostih trgovine z ljudmi;
– informiranje in ozaveščanje beguncev in migrantov o obnašanju, ki zmanjšuje tveganje za trgovino z ljudmi in izkoriščanje,
– identifikacija morebitnih žrtev, ki potrebujejo dodatno podporo in zaščito in napotitev le-teh na organizacije, ki jim to lahko nudijo;
– opozarjanje beguncev in migrantov o morebitni prepletenosti izkoriščanja s prisilnim delom in trgovino z ljudmi;
– ozaveščanje osebja, ki prihajajo v stik z begunci in migranti v azilnih domovih, nastanitvenih centrih, integracijskih hišah, šolah, dijaških domovih, centru za tujce itd. (vključno z zakonitimi zastopniki in skrbniki mladoletnikov brez spremstva in prostovoljci, ki delajo s ciljno populacijo).
FINANCER PROJEKTA: Urad vlade RS za komuniciranje,
KONTAKTNA OSEBA NA SLOVENSKI FILANTROPIJI: Franci Zlatar, franci.zlatar@filantropija.org.

PROJEKT: Orientacijski program za osebe, preseljene v Republiko Slovenijo na podlagi letne kvote
TRAJANJE PROJEKTA: 12. 5. 2016 – 30. 6. 2018
DRŽAVA, V KATERI SE IZVAJA PROJEKT: Slovenija
NAMEN PROJEKTA: Orientacijski program je namenjen učenju osnov slovenskega jezika, seznanjanju z institucijami in praktičnemu spoznavanju vsakdanjega življenja v Republiki Sloveniji. Vsak posameznik je v program vključen 3 mesece.
FINANCERJI PROJEKTA: Sklad za azil, migracije in vključevanje, Ministrstvo za notranje zadeve.
KONTAKTNA OSEBA NA SLOVENSKI FILANTROPIJI: Franci Zlatar; franci.zlatar@filantropija.org

PROJEKT: Pomoč, svetovanje in zdravstvena oskrba prosilcev za mednarodno zaščito
TRAJANJE PROJEKTA: 10. 4. 2017 – 14. 11. 2018
NAMEN PROJEKTA: Namen programa je informiranje, svetovanje in nudenje pomoči pri dostopanju do zdravstvenih storitev prosilcem za mednarodno zaščito in tako posledično olajšati njihov dostop do zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji.
FINANCERJI PROJEKTA: Ministrstvo za zdravje RS.
KONTAKTNA OSEBA NA SLOVENSKI FILANTROPIJI: Franci Zlatar; franci.zlatar@filantropija.org