Delovanje prostovoljcev na področju zdravstva je danes v razvitem svetu sprejeta in uveljavljena oblika pomoči bolnikom in drugim osebam s posebnimi potrebami. Kot dragocena dopolnitev ponudbe javnih in zasebnih zavodov na tem področju predstavlja prostovoljsko delo prav tu nenadomestljivo medsebojno dejanje, ki bogati in popestri bivanje bolnikov oziroma oskrbovancev v času zdravljenja, rehabilitacije, okrevanja.

OI prostProstovoljci najbolj pogosto prevzamejo vlogo družabnika, spremljevalca, sogovornika, skratka človeka, ki vzpostavlja z bolnikom, starejšim človekom, oskrbovancem ali drugo osebo s posebnimi potrebami medsebojni odnos in tako vsaj delno prispeva k normalizaciji življenja takega človeka v zavodu. 

Prostovoljci seveda lahko nudijo tudi čisto konkretno pomoč bolnikom, kot so npr. drobne praktične usluge (pomoč pri pisanju in branju, oddaja pošte, telefoniranje, nakup sadja, cvetja, higienskih pripomočkov ipd.) in spremljanje bolnika (sprehodi, pot do ambulante oz. sobe za preiskave, laboratorija znotraj zdravstvenega zavoda). Prevzemajo pa tudi bolj zahtevne naloge, kot so psihološko spremljanje umirajočih, zdravstvena vzgojna dejavnost in deloma tudi psihosocialna pomoč v najširšem smislu. Sodelovanje s prostovoljci na vsak način lahko znatno izboljšuje kakovost celovitega delovanja bolnišnice.

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, v okviru Programa Prostovoljstvo nadaljuje prizadevanja strokovnjakov, da bi bile slovenske bolnišnice odprte za sodelovanje s prostovoljci in da bi prostovoljstvo potekalo kakovostno in v zadovoljstvo vseh.

Slovenska filantropija zato izvaja usposabljanja:
– za prostovoljce, ki se pripravljajo na delo v bolnišnicah,
– za koordinatorje in mentorje prostovoljcev v bolnišnicah.

podprite - bolnisnice

Bolnišnicam, ki začenjajo z organiziranim prostovoljstvom, ponuja informacije o tem, kako začeti, svetovanje, podporo in vzorce osnovnih pravnih aktov, potrebnih za vzpostavitev prostovoljstva. V letu 2014 so v sodelovanju s Slovensko filantropijo prostovoljstvo vzpostavile tri bolnišnice.

Organizira Forum o prostovoljstvu v bolnišnicah, na katerem se bolnišnice in nevladne organizacije ter zainteresirana javnost pogovorijo o odprtih vprašanjih in razvojnih možnostih in potrebah na tem področju.

Za koordinatorje in druge strokovne sodelavce, ki v bolnišnicah skrbijo za prostovoljstvo, organizira posvete in tematska usposabljanja.

OI prost 2Na Slovenski filantropiji smo že večkrat naleteli na vprašanje, zakaj pravzaprav spodbujamo delovanje prostovoljcev v bolnišnicah, ko pa so javni zavodi vendar dolžni zagotavljati pacientom poleg zdravljenja tudi vso oskrbo in nego, ki jo potrebujejo. Kaj naj bi torej v bolnišnici kot  javnem zavodu počeli prostovoljci, če pa mora zaposleno osebje opravljati svoje obveznosti, plačane z javnimi sredstvi? Odgovor je zelo preprost. Prostovoljci namreč v bolnišnicah ne opravljajo dela zaposlenih, saj za to niso usposobljeni, ampak lahko prinašajo dodano vrednost v življenje bolnikov. Njihovo delo prispeva h kakovosti  bivanja v bolnišnici, k blaženju stisk pacientov in preprečuje malodušje tistih, ki v ustanovah ostajajo dlje časa. Prostovoljci so tudi dragoceni spremljevalci umirajočih in njihovih svojcev, ki jim nudijo oporo v težkih trenutkih. Na mnoge oddelke bolnišnic prinašajo veselje in smeh, pri čemer prostovoljcem pogosto pomagajo tudi živalski prijatelji, posebej usposobljeni za terapevtske stike z bolniki.

Prostovoljci lahko v bolnišnicah opravljajo le tiste naloge, ki so opredeljene v prostovoljskih programih bolnišnic in predstavljajo nadstandard storitvam, ki jih zagotavljajo bolnišnice. Zakon o prostovoljstvu postavlja okvire za delovanje prostovoljcev v javnih zavodih, s čimer smo zelo zadovoljni, saj ti okviri pomenijo zaščito zaposlenih na eni strani in zaščito prostovoljcev na drugi. Prostovoljci tako ne smejo posegati na področje dela zaposlenih, zaposleni pa svojega dela ne smejo prelagati na prostovoljce. Prostovoljci prinašajo dobro počutje med bolnike, pa tudi njihove svojce, pri čemer prožno dopolnjujejo profesionalno oskrbo zaposlenih, ne da bi posegali v njihove delovne obveznosti.

Slovenska filantropija vsem zainteresiranim bolnišnicam ponuja:

  1. Informacije, svetovanje in vzorce gradiv za vzpostavitev in razvoj prostovoljstva v bolnišnici,
  2. usposabljanje koordinatorjev in mentorjev prostovoljstva v bolnišnicah,
  3. uvodno usposabljanje prostovoljcev, ki se pripravljajo na delo v bolnišnicah,
  4. povezovanje z bolnišnicami, ki so že uspešno vzpostavile prostovoljstvo in pomenijo primer dobre prakse,
  5. možnost vključitve v Slovensko mrežo prostovoljskih organizacij, ki pomeni med drugim tudi dodatno možnost zbiranja prostovoljcev preko portala www.prostovoljstvo.org.

Pod okriljem Slovenske filantropije deluje skupina prostovoljcev, ki opravljajo prostovoljsko delo na Onkološkem inštitutu.

Kontaktna oseba: Katarina Rotar, katarina.rotar@filantropija.org, 01 433 40 24

Posvet o prostovoljstvu v bolnišnicah november 2014 – povzetek

Preberite tudi Odprto cono o prostovoljstvu v bolnišnicah (Odprta cona 13 – pdf