Opis projekta

Projekt »Ustavimo osamljenost« je nastal kot odgovor na vse večje in pogostejše stiske mladih, ki so posledica izoliranosti in osamljenosti, rešitev pa vsaj deloma ponuja prostovoljstvo. Tematiko smo se odločili nasloviti na podlagi raziskav in lastnih opažanj. Partnerji smo aktivni na področjih inkluzivnega prostovoljstva, prostovoljstva mladih in dela z mladimi z manj priložnostmi.  Pandemija in ukrepi za omejevanje okužb so številne posameznike potisnili v stiske, veliko težo nosijo tudi mladi, saj so bili prikrajšani za normalno šolanje in družabno življenje, soočali so se z boleznijo in smrtjo družinskih članov, od njih smo pričakovali solidarnost in žrtvovanje v prid ranljivih prebivalcev, manj, če sploh kaj, pa smo se kot družba posvečali temu, kakšne bodo posledice zanje. Še posebej so te stiske občutili mladi, ki so že prej živeli v slabih razmerah, v socialno šibkih družinah, v nasilnem okolju, taki, ki so zaradi osebnih okoliščin prikrajšani za številne priložnosti.

O tem pričajo različne raziskave, v Sloveniji denimo Ocena potreb po psihosocialni podpori v drugem valu COVID-19 (Društvo psihologov Slovenije). Študentje so izpostavili največje stiske: strah pred izgubo osebnih svoboščin, strah pred negotovo prihodnostjo ter strah pred stisko zaradi izoliranosti. Opažajo znake depresije in anksioznosti, mladi občutijo negativen odnos do sebe ter kronično utrujenost; poročajo tudi o pomanjkanju energije, zanimanja in veselja, o težavah s spanjem, občutkih potrtosti, depresije in obupa; eden od virov pomoči je prostovoljsko delo.

S projektom »Ustavimo osamljenost, pričnimo prostovoljiti!« želimo doseči širše zavedanje o pomenu prostovoljstva kot enega izmed možnih načinov za preprečevanje in zmanjševanje socialne izoliranosti mladih in kot vir opolnomočenja mladinskih organizacij ter organizacij, ki vključujejo mlade prostovoljce. Znotraj projekta želimo predstaviti in prenesti inovativne in učinkovite prakse (tudi prakse digitalnega prostovoljstva), s katerimi lahko mlade, zlasti mlade z manj priložnostmi, spodbudimo k prostovoljstvu. Ugotoviti želimo, kaj potrebujejo mladi, da se aktivirajo kot prostovoljci, in kako jih lahko pri tem podpirajo prostovoljske organizacije, lokalna skupnost nacionalni in evropski programi ter politike.

V okviru projekta »Ustavimo osamljenost, pričnimo prostovoljiti« bomo izvajali naslednje aktivnosti:

1) Raziskali bomo obstoječe prakse v državah partnerskih organizacij in drugih evropskih državah na področju prostovoljstva mladih in boja zoper osamljenost, izoliranost in socialno izključenost mladih. Ugotovitve bomo predstavili v dokumentu Raziskava in analiza izzivov in odzivov prostovoljskih organizacij.

2) Poiskali bomo dobre prakse na področju boja proti osamljenosti skozi prostovoljstvo v vseh državah partnerskih organizacij in drugih evropskih državah, prepoznali potenciale inovativnih praks za spodbudo in prenos v druga okolja, opravili intervjuje z zanimivimi prostovoljci, uporabniki in predstavniki organizacij (mentorji), zabeležili in posneli osebne izpovedi mladih prostovoljcev in uporabnikov. Izbrane primere bomo predstavili v Zbirniku dobrih praks, ki ga bo spremljal tudi video z osebnimi izkušnjami.

3) Poiskali in raziskali bomo aktualne izzive in potrebe na področju boja proti osamljenosti in prostovoljstva mladih. S pomočjo metode svetovne kavarne bomo z različnimi deležniki (mladi, mentorji, mladinski voditelji, odločevalci …) skupaj iskali možnosti za prihodnji razvoj vključevanja mladih v prostovoljske aktivnosti in vzpostavljanje dialoga med različnimi deležniki. Spoznanja bomo predstavili v spletni kampanji Glas mladih.

4) Poglobili se bomo v vlogo prostovoljskih centrov in mrež v boju zoper osamljenost mladih ter raziskali in oblikovali možnosti za nadaljnje delovanje v prid mladim prostovoljcem in drugim mladim, zlasti mladim z manj priložnostmi. Smernice bomo predstavili v dokumentu Smernice za prostovoljske centre in mreže.

5) Gradili bomo na kakovostnem vključevanju in mentoriranju mladih prostovoljcev. Organizacije bomo opremili s potrebnimi znanji za uspešno vključevanje prostovoljcev v boju zoper osamljenost, izoliranost in izključenost mladih. Prostovoljskim, mladinskim in drugim organizacijam bomo ponudili teoretski okvir in orodja za kakovostno delo z mladimi prostovoljci. Rezultate bomo predstavili v Priročniku za prostovoljske organizacije.

6) Na podlagi vseh navedenih aktivnosti bomo izpeljali zagovorniško akcijo in pripravili dokument: Evropski okviri za boj zoper osamljenost, izoliranost in izključenost mladih preko prostovoljstva – priporočila za politiko – ki jih bomo posredovali odločevalcem in drugim ključnim deležnikom na lokalni, nacionalni, regionalni in EU ravni. 7) Ob tem bomo organizirali še 6 partnerskih sestankov v vseh vključenih državah in 4 multiplikativne dogodke, na katerih bomo na interaktiven in povezovalen način predstavljali dosežene rezultate in vzpostavili nove povezave in dialoge med organizacijami, ki delujejo na tem področju. Vzporedno bodo vse partnerske organizacije skrbele tudi za širjenje in promocijo rezultatov projekta, in sicer z objavami na spletnih straneh, na družbenih omrežjih, z informiranjem v okviru svojih rednih dejavnosti (na izobraževanjih in usposabljanjih, dogodkih, konferencah, kongresih, preko mailing liste).

Rezultati projekta

Dogajanje na projektu

PARTNERJI V PROJEKTU: Frivilligcenter og Selvhjaelp Danmark (Danska), Volunteer Ireland (Irska), D-kolektiv (Hrvaška), European playwork association (Nemčija), Centre for European Volunteering (CEV)

KONTAKTNA OSEBA NA SLOVENSKI FILANTROPIJI: Katarina Rotar, katarina.rotar@filantropija.org

TRAJANJE PROJEKTA: 1. 4. 2022 – 1. 1. 2025

FINANCER PROJEKTA: Program Erasmus+, Partnerstva za sodelovanje – K2

  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor