Namen projekta je zagotavljanje širokega spektra preventivnih vsebin in aktivno vključevanje ljudi iz ranljivih ciljnih skupin. Projekt zagotavlja podporo pri izboljšanju kakovosti uporabnikovega življenja, širjenju njegove socialne mreže in pomoči pri vključevanju v delo in življenje v skupnosti. Spodbujanje intenzivnejšega medgeneracijskega in medkulturnega povezovanje in sodelovanje, prenos znanja, skupne aktivnosti pa bodo spodbujale dialog in aktivno učenje v vseh življenjskih obdobjih. Ponuja programe za kvalitetno preživljanje prostega časa in druženje, z neformalnimi oblikami pomoči zmanjševal dejanska oziroma potencialna nesorazmerja v družinskih odnosih ter z njimi povezane socialne stiske ter težave v družbenem in socialnem okolju.

PRIJAVITELJ: Andragoški zavod – Ljudska univerza Velenje.

PARTNERJI: Slovenska filantropija – Hiša Sadeži družbe Žalec, UPI Žalec.

KONTAKTNA OSEBA NA SLOVENSKI FILANTROPIJI: barbara.luzar@filantropija.org

TRAJANJE PROJEKTA: 1.1.2017 – 30.06.2021

FINANCERJI PROJEKTA: Evropski socialni sklad, Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti, Mestni občini Velenje in Žalec, občine Braslovče, Polzela, Prebold, Vransko, Šoštanj, Nazarje, Šmartno ob Paki, Rečica ob Savinji in Luče.

  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor