Pritožbeni postopek Slovenske filantropije

Na prvi stopnji ima uporabnik/ca možnost naslovitve pisne pritožbe na vodjo Slovenske filantropije (izvršno direktorico). Vodja ji/mu na to poda pisni odgovor, v katerem predlaga rešitev oziroma poda pojasnilo. V kolikor s pojasnilom oziroma s predlagano rešitvijo ni zadovoljen/a, se lahko na drugi stopnji ponovno pisno pritoži na Upravni odbor Slovenske filantropije.

V primeru, da uporabniki niso zadovoljni z izvajanjem programa oz. želijo izraziti nestrinjanje, se lahko obrnejo na strokovnega vodjo programa. Uporabnikom je na voljo dvostopenjski pritožbeni postopek. Uporabniki so tudi obveščeni, da so izvajalci programa dolžni izvajati program po načelih Kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu in možnosti ugovora po 94. členu Zakona o socialnem varstvu.

Uporabnike o možnosti in načinu pritožbe ob vstopu v program ustno seznani strokovni delavec.

  1. Na prvi stopnji ima uporabnik/ca ali njegov/a zakoniti zastopnik možnost naslovitve pisne pritožbe na vodjo Slovenske filantropije (izvršno direktorico). Vodja ji/mu na to poda pisni odgovor, v katerem predlaga rešitev oziroma poda pojasnilo. V kolikor s pojasnilom oziroma s predlagano rešitvijo ni zadovoljen/zadovoljna se lahko na drugi stopnji ponovno pisno pritoži na upravni odbor Slovenske filantropije, ki pritožbo preda v reševanje častnemu razsodišču. Častno razsodišče odloča po postopku predpisanem v 18. členu statuta Slovenske filantropije.
  2. Če uporabnik ali njegov zakoniti zastopnik z ugovorom ne uspe ali še vedno ni zadovoljen s storitvijo ali z delom ter s postopki izvajalca, lahko na podlagi 105. člena Zakona o socialnem varstvu vloži zahtevo ali pobudo za izredni inšpekcijski nadzor. Zahteva se vloži na naslov: Inšpektorat Republike Slovenije za delo – Socialna inšpekcija, Verovškova 64a, 1000 Ljubljana.
  3. Uporabnik ali njegov zakoniti zastopnik ima v primeru nezadovoljstva pri nudenju storitve možnost podati pripombe, mnenje in predloge tudi: Socialni zbornici Slovenije, Koseška cesta 8, 1000 Ljubljana, da oceni morebitno kršitev Kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu.
  4. Kadarkoli je o vlogi uporabnika ali njegovega zakonitega zastopnika odločeno z upravno odločbo, lahko uporabnik ali njegov zakoniti zastopnik vloži pritožbo oz. ugovor v skladu s pravnim poukom, ki je v njej naveden. Enako lahko uporabnik ali njegov zakoniti zastopnik ravna tudi takrat, ko pristojni organ o njegovi vlogi ni odločil v zakonitem roku.