Dodatek za delovno aktivnost za prejemnike denarne socialne pomoči in prostovoljsko delo

Na nas se obračajo številni prostovoljci in prostovoljske organizacije v zvezi z uveljavljanjem pravice do dodatka za delovno aktivnost. Po Sloveniji so se pričele pojavljati različne prakse, povezane z upoštevanjem tega dodatka. Nekaterim prostovoljcem je bil ukinjen, od drugih svetovalci na Centrih za socialno delo zahtevajo, da na mesec opravijo 60 ur prostovoljskega dela, tretji govorijo o 24 urah mesečno.

Zakonodaja se na tem področju ni spremenila, zato bi morala pravila ostati enaka, kot so bila do sedaj. Zato smo na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti naslovili vprašanje, ali obstaja kakšno novo določilo glede uveljavljanja DDA, in jih prosili za pojasnilo.

Odgovor MDDSZEM 23. 1. 2020

Iz odgovora je jasno razvidno, da zakonska podlaga ni spremenjena. Še naprej velja enako: če ima prostovoljec sklenjeni pisni dogovor o prostovoljskem delu, se šteje, da je delovno aktiven v obsegu od 60 do 128 ur na mesec, ne glede na dejansko število opravljenih prostovoljskih ur.

Novost je le v tem, da mora prostovoljec s potrdilom o opravljenih prostovoljskih urah dokazovati svojo aktivnost za mesece, za katere mu je bila dodeljena pravica do dodatka. Obrazec potrdila se dobi na Centrih za socialno delo.

Potrdilo je potrebno vsak mesec predložiti CSD do konca koledarskega meseca, za katerega se dokazuje delovna aktivnost, oziroma najkasneje do 8. dne v mesecu za pretekli koledarski mesec.

Če je prostovoljcu priznana denarna socialna pomoč za obdobje do 3 mesecev, lahko potrdilo o opravljenem prostovoljskem delu za celotno preteklo obdobje priznanega dodatka za delovno aktivnost posreduje v roku 8 dni po izteku priznane pravice.

OPOZORILO: Če dokazilo o opravljenem prostovoljskem delu za posamezni mesec oziroma obdobje priznanega dodatka za delovno aktivnost ni predloženo, prostovoljec za mesec, ko ni izkazano opravljanje prostovoljskega dela, ni upravičen do dodatka za delovno aktivnost. Enako velja, če  prostovoljec v mesecu, za katerega mu je priznan dodatek za delovno aktivnost, ni opravljal prostovoljskega dela.

Deli prispevek:
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor