Slovenska filantropija znotraj svojih programov izdaja lastne publikacije. Pripravili pa smo tudi izbor nekaterih publikacij drugih izdajateljev, ki jih priporočamo za branje. Publikacije smo razporedili v različne kategorije, ki so navedene na levi. S klikom na ime kategorije, se vam odpre seznam publikacij znotraj kategorije.

Letno poročilo 2018

Leto 2018 je bilo za Slovensko filantropijo uspešno leto. Obnova naših prostorov na Cesti Dolomitskega odreda 11 je z donacijami in prostovoljskim delom potekala od leta 2014, zdaj pa so končno v celoti obnovljeni, energetsko sanirani in predvideno je, da bomo tudi energetsko samooskrbni. Leto 2017 smo zaključili s 44 zaposlenimi, čez leto je bilo vseh zaposlenih 56. Končujemo ga z zadostnimi sredstvi, da lahko brez posebnih pretresov nadaljujemo delo v okviru obstoječih programov, s prepoznavnostjo, ki nam omogoča povezovanje s potencialnimi strateškimi partnerji in dodatnima zaposlenima za promocijo in marketing. Izzivi, ki se jih nameravamo lotiti v 2019 so trajno zagotoviti prostor za delo v Mariboru, in oblikovanje naših produktov in storitev, da bodo čim bolj zanimivi za trg.

Z vključitvijo podjetij Borzen in Javna razsvetljava v energetsko sanacijo hiše smo z dokončanjem zunanje podobe zaključili obnovo Viške hiške. Ob tem smo pridobili tudi obnovljen dodaten objekt, v katerem potekajo aktivnosti dnevnega centra za migrante. Za ureditev dvorišča in okolice smo sklenili dogovor z  Biotehniško fakulteto, za kar smo skupaj uspešno kandidirali na razpisu Javnega štipendijskega sklada. Obnova vrta bo po modelu sodelovanja s Fakulteto za arhitekturo potekala dve študijski leti.

Glavni financerji naših dejavnosti so bili tudi v 2018 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, kjer kandidiramo na razpisih za socialnovarstvene programe in programe za družine (večgeneracijski centri), v katerih je zaposlenih 14 strokovnjakov, ki delajo na področju prostovoljstva, migracij in medgeneracijskega sodelovanja; Uvod Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij – FIHO, ki sofinancira programe socialnega varstva in delovanje; Ministrstvo za javno upravo, ki že od leta 2009 finančno podpira projekt Slovenska mreža prostovoljskih organizacij, na katerem delata dve osebi; Ministrstvo za notranje zadeve s programom namenjenimi beguncem po pridobitvi statusa mednarodne zaščite, ki so v Slovenijo prišli preko dogovorjenih EU kvot (orientacijski program, ki se je prenesel na Urad za nastanitev in integracijo beguncev); Ministrstvo za zunanje zadeve, ki podpira programe mednarodnega razvojnega sodelovanja in Zavod za zaposlovanje z desetimi javnimi delavci. Z manjšimi projekti smo sodelovali tudi z Ministrstvom za zdravje in Uradom RS za komuniciranje ter bili uspešni na občinskih razpisih v Ljubljani; v občinah, kjer imamo poslovne enote Hiše Sadeži družbe, in v Mariboru.

Letno poročilo 2018
(pdf)

Letno poročilo 2017

Leto 2017 smo začeli z dolgo pričakovano selitvijo v nove prostore na Cesti Dolomitskega odreda 11 v Ljubljani, ki ponujajo bistveno boljše pogoje za izvajanje naše dejavnosti. V tem letu smo v povprečju zaposlovali petinštirideset zaposlenih, najvišja številka pa je dosegla dvainpetdeset zaposlenih. Jedru dvanajstih dolgoletnih sodelavcev se je v okviru različnih projektov, namenjenih predvsem delu s prosilci za mednarodno zaščito in begunci pridružilo v različnih obdobjih še sedemindvajset sodelavcev. Med njimi smo zaposlovali veliko migrantov, predvsem zaradi komunikacije z uporabniki in kulturne mediacije. Gre večinoma za zaposlitve za določen čas, lahko tudi krajši delovni čas, odvisno od načrtovanih projektnih aktivnosti. Naši glavni projekti ostajajo socialnovarstveni programi, ki jih sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v katerih zaposlujemo 14 strokovnjakov s področja prostovoljstva, migracij in medgeneracijskega sodelovanja, Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij – FIHO, ki sofinancira programe socialnega varstva, Ministrstvo za javno upravo, ki že od leta 2009 finančno podpira projekt Slovenska mreža prostovoljskih organizacij, na katerem delata dve osebi, Ministrstvo za notranje zadeve s programom, namenjenim beguncem po pridobitvi statusa mednarodne zaščite, ki so v Slovenijo prišli preko dogovorjenih EU kvot, Ministrstvo za zunanje zadeve, ki podpira programe mednarodnega razvojnega sodelovanja in Zavod za zaposlovanje z desetimi javnimi delavci. Z manjšimi projekti sodelujemo tudi z Ministrstvom za zdravje, Uradom RS za komuniciranje, občinami, ambasadami in mnogimi drugimi financerji. Za vsa ta sredstva kandidiramo na javnih razpisih. Izjemna podpora pri izvajanju humanitarnih programov so prispevki donatorjev, predvsem fizičnih pa tudi pravnih oseb. 

Nove možnosti, ki smo jih pridobili s prenovljenimi prostori, so omogočile vzpostavitev Dnevnega centra za migrante v Ljubljani. Ker imamo za potrebe izvajanja orientacijskega programa (MNZ) najete prostore tudi v centru Maribora, na Gosposki ulici 28, smo lahko v okviru istega programa vzpostavili dnevni center tudi v Mariboru. Potrebo po prostoru, v katerem se uporabniki programa Migracije lahko zadržujejo, smo prepoznali že pred leti, vendar smo bili prostorsko omejeni. MDDSZ, ki podpira ta program, pa financira le zaposlitve in minimalne materialne stroške. Dinamika dela po vzpostavitvi Dnevnega centra je povsem drugačna, za različne aktivnosti se uporablja tudi kuhinja in ostali skupni prostori. V letu dni se je Dnevni center med prosilci za azil in tudi begunci uveljavil in uporabniki dnevno prihajajo in skupaj načrtujejo aktivnosti.

Letno poročilo 2017
(pdf)

Letno poročilo 2016

Začetek leta 2016 je bil še vedno zelo zaznamovan z delom na meji, predvsem v Dobovi in na Šentilju. V dogovoru z Unicefom smo vzpostavili varne kotičke za otroke in družine znotraj sprejemnih in nastanitvenih centrov. S podporo države Švice smo organizirali več dogodkov v lokalnih skupnostih, v katerih so bili sprejemni ali nastanitveni centri in s tem poskušali vplivati na pozitivno javno mnenje. Z marcem, ko prehodi meje niso bili več množični smo Unicefu predlagali projekt intenzivnega dela z mladoletnimi osebami, ki so v Slovenijo prišli brez skrbnikov in z drugimi otroki. Z ekipo animatorjev in tolmačev smo do konca leta 2016 poskusno izvajali zelo intenziven projekt usmerjenega dela z otroki. Ob tem so naše druge aktivnosti s prosilci za mednarodno zaščito, begunci in migranti, kot tudi aktivnosti v okviru drugih programskih enot tekle nemoteno dalje. Napori v letu 2015 so se obrestovali saj smo od Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na razpisu pridobili bistveno višja sredstva za delo z migranti in za delo na področju prostovoljstva, tako da smo v
leto 2016 vstopili s tremi strokovnjaki na področju socialnovarstvenih programov prostovoljstva in migracij. Ta uspešna kandidatura je botrovala odločitvi, da stabiliziramo delovno mesto koordinatorja prostovoljcev iz občasnega, ki so ga večinoma zasedali javni delavci v stalnega, kar je bistveno prispevalo k kvaliteti vključevanja prostovoljcev v delo Slovenske filantropije. Okrepili smo našo ekipo v Mariboru s sodelavci, ki delajo v okviru Orientacijskega programa vključevanja migrantov in z dodatno koordinatorico prostovoljcev. Konec leta 2016 smo uspešno kandidirali na večletni razširjeni javni razpis MDDSZ tudi z medgeneracijskimi centri v Prekmurju in Beli krajini, v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje pa tudi v Ljubljani za področje Osrednje Slovenije. V okviru tega
programa smo odprli še eno Hišo Sadeži družbe v Logatcu.                                                                                                                                                    

Letno poročilo 2016
(pdf)

Letno poročilo 2015

Leto 2015 nam je postreglo z veliko izzivi. To je nakazoval že vstop v leto, saj se vse od konca leta 2013 še niso odprli projekti evropske komisije za Slovenijo. S tem se je okolje za delovanje NVO v Sloveniji še naprej poslabševalo.
Ob zares neugodnih razmerah za financiranje so potrebe po naši intervenciji naraščale. V prvi polovici leta je ostajalo število uporabnikov programa Migracije in Ambulante za osebe brez urejenega zdravstvenega zavarovanja podobno kot pretekla leta, medtem ko se je število uporabnikov programa Prostovoljstvo, predvsem kandidatov za aktivnosti Prostovoljskega servisa in Razdeljevanja viškov hrane, naraščalo.
Z vzpostavitvijo Medgeneracijskega skupnostnega centra Hiša Sadeži družbe Metlika smo v letu 2015 o dosegli še en postavljen cilj, vzpostaviti pet medgeneracijskih skupnostnih centrov, poslovnih enot Slovenske filantropije. Ti delujejo v Murski Soboti, Vipavi, Črnomlju, Žalcu in Metliki.
Pojavile so se nove potrebe po naši intervenciji , saj se je nakazoval prihod večjega števila migrantov v Slovenijo. Ob prvih napovedih, da Slovenija lahko pristane na poti beguncev v Evropo, smo se odzvali, najprej s pozivom vladi, da pojasni, kaj namerava storiti, v kolikšni meri in kako bo vključila nevladne organizacije. Tak odziv je bil logična posledica našega vsakodnevnega dela kot tudi pričakovanja ljudi, prostovoljcev, zainteresirane javnosti po našem odzivu in vključitvi. Takoj ob prihodu smo se vključili s popisom prostovoljcev, usposabljanji in s konkretnim delom v sprejemnih in nastanitvenih centrih. Z delom na terenu smo ugotovili, da je potrebno skrbeti za primeren odnos do migrantov v teh centrih, saj smo zaznali veliko neprimernega vedenja s strani vseh akterjev, vključenih v delo z migranti.
Prav tako smo dosegli cilj uveljaviti Slovensko filantropijo kot nacionalno referenčno točko za prostovoljstvo. To se je pokazalo pri kandidaturi za sredstva kot tudi ob prihodu migrantov, ko smo lahko vzpostavili precej unikaten način vključevanja prostovoljcev v dogajanje, ne le z namenom pomoči, pač pa tudi z namenom ozaveščanja slovenske javnosti.

Letno poročilo 2015
(pdf)

Letno poročilo 2014

Naši programi  so usmerjeni v dvig kakovosti bivanja v skupnosti. Še naprej nas odlikuje odličen, kreativen in kulturno raznolik  tim sodelavcev, zaposlenih in prostovoljcev, ter velika volja do izpolnjevanja našega poslanstva. Verjamemo, da s svojimi programi prispevamo  k odprti, kreativni  in strpni družbi, ki ponuja možnosti za razvoj posameznikovih potencialov ne glede na njegove osebne in druge okoliščine.
V letu 2014 smo pristopili k dodatni neposredni pomoči uporabnikom naših humanitarnih programom, in sicer z razdeljevanjem viškov hrane in s prostovoljskim servisom. Potrebe po teh storitvah so v letu 2014 žal še vedno naraščale, smo pa poleg stalnega reševanja akutnih problemov naših uporabnikov, njihov glas in pripravljalci  predlogov za spremembe  sistema, ki dopušča siromašenje prebivalstva. Naša vizija ostaja  vzpostavitev okolja, v katerem vsak posameznik lahko izkoristi  svoje potenciale, ne le kot pomemben člen znotraj družine in delovnega okolja, pač pa tudi kot dejaven akter življenja v skupnosti. Pri tem želimo odigrati aktivno vlogo, predvsem pri  zagovorništvu prikrajšanih.

Letno poročilo 2014
(pdf)

Letno poročilo Slovenske filantropije za leto 2013

V letu 2013 je s Slovensko filantropijo sodelovalo 267 prostovoljcev,  ki so opravili 9404 ur prostovoljskega dela. Izvedli smo številne delavnice in usposabljanja iz področja prostovoljstva ter svetovali številnim posameznikom in organizacijam.

V letu 2013 so v okviru Slovenske filantropije delovali že štirje medgeneracijski skupnostni centri, Hiše Sadeži družbe. Poleg Murske Sobote so odprli vrata tudi v Vipavi, Žalcu in Črnomlju.  Vzpostavili smo tudi informativne svetovalnice za osebe brez urejenega zdravstvenega zavarovanja v Murski soboti in Vipavi.

V program Migracije smo v letu 2013 vključili 534 direktnih uporabnikov – migrantov različnih statusov (prosilcev za azil, beguncev, tujcev s statusom začasnega ali stalnega bivališča in migrantov brez statusa oz. nedokumentiranih migrantov).

Več podrobnosti v letnem poročilu.

Letno poročilo 2013
(pdf)

Letno poročilo Slovenske filantropije za leto 2012

Slovenska filantropija je v letu 2012 obeležila 20 letnico delovanja. Filantropi – človekoljubi so bili posamezniki, ki so leta 1992 pomagali ustanoviti Slovensko filantropijo, Združenje za promocijo prostovoljstva, ki je tudi humanitarna organizacija. Odzvali so se na takratne potrebe po pomoči beguncem iz Bosne in Hercegovine in k sodelovanju povabili številne prostovoljce.

Letno poročilo 2012
(PDF)

Letno poročilo Slovenske filantropije za leto 2011

Leto 2011 je Evropska komisija razglasila za leto prostovoljstva, za kar smo se zavzemali tudi v Slovenski filantropiji. Z intenzivnim delom s pedagoškimi delavci smo spodbudili vzpostavljanje prostovoljstva na slovenskih šolah in v vrtcih. V letu 2011 je v novem programu Prostovoljstvo – krepitev vrednot nenasilja, ki je namenjen usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju širjenja prostovoljstva in preprečevanja nasilja, sodelovalo 490 učiteljev. Verjamemo, da bodo naslednja leta pokazala rezultat našega dela. Veliko pozornost smo kot v letu poprej posvečali spodbujanju postavitve skupnostnih medgeneracijskih centrov po vzoru Hiše Sadeži družbe v Murski Soboti in medgeneracijskemu prostovoljskemu sodelovanju nasploh.

Letno poročilo Slovenske filantropije 2011
(pdf)